MacBook Pro - คุณลักษณะแป้นพิมพ์ของ MacBook Pro

background image

คุณลักษณะแป้นพิมพ์ของ MacBook Pro

®

แป้น

ปรับความสว่าง

แป้น

ดีดสื่อ

แป้น

ปรับระดับเสียง

แป้น

ปิดเสียง

แป้น

สื่อ

แป้น

ไฟเรืองแสงที่แป้นพิมพ์

แป้น

Mission Control

แป้น

Launchpad

แป้นฟังก์ชัน (fn)

background image

23

บทที่ 2

ใช้ชีวิตร่วมกับ MacBook Pro

แป้นฟังก์ชัน (fn)

กดแป้นนี้ค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานการดำาเนินการที่กำาหนดเองซึ่งกำาหนดให้กับแป้นฟังก์ชันเหล่า

นั้น (F1 ถึง F12) หากต้องการเรียนรู้วิธีเลือกกำาหนดแป้นฟังก์ชัน ให้เลือก Help > Help

Center จากแถบเมนูและค้นหาคำาว่า “function keys”
แป้นปรับความสว่าง (F1, F2)

เพิ่ม ( ) หรือลด ( ) ความสว่างของหน้าจอ
แป้น Mission Control (F3)

เปิด Mission Control เพื่อดูภาพรวมของสิ่งที่กำาลังทำางานบน MacBook Pro รวมถึง

Dashboard พื้นที่ทั้งหมดของคุณและหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมด
แป้น Launchpad (F4)

เปิด Launchpad เพื่อดูแอปพลิเคชันทั้งหมดบน MacBook Pro ของคุณในทันที คลิก

แอปพลิเคชันเพื่อเปิดใช้งาน

o

แป้นไฟเรืองแสงบนแป้นพิมพ์ (F5, F6)

เพิ่ม (o) หรือลด (

ø

) ความสว่างของไฟเรืองแสงบนแป้นพิมพ์

แป้นสื่อ (F7, F8, F9)

กรอกลับ ( ) เล่นหรือหยุด (

) เพลง ภาพยนตร์ หรือสไลด์โชว์ หรือไปข้างหน้าอย่าง

รวดเร็ว ( )

แป้นปิดเสียง (F10)

ปิดเสียงที่มาจากลำาโพงในเครื่องและช่องสัญญาณออกของเสียง

-

แป้นปรับระดับเสียง (F11, F12)

เพิ่ม (

-

) หรือลด (

) ระดับเสียงที่ออกมาจากลำาโพงภายในเครื่องและช่องสัญญาณออก

ของเสียง

C

แป้นดีดสื่อ

กดแป้นนี้ค้างไว้เพื่อนำาแผ่นดิสก์ที่ไม่ได้ใช้ออกมา คุณยังสามารถดีดแผ่นดิสก์ได้ด้วยการ

ลากไอคอนของแผ่นดิสก์ที่อยู่บนเดสก์ท็อปมาที่ถังขยะ

background image

24

บทที่ 2

ใช้ชีวิตร่วมกับ MacBook Pro