MacBook Pro - การขอคำตอบ

background image

การขอคำาตอบ

ข้อมูลเพิ่มเติมอีกมากมายเกี่ยวกับการใช้ MacBook Pro ของคุณมีอยู่ใน Help Center

ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และบนอินเทอร์เน็ตที่

www.apple.com/asia/support/macbookpro
หากต้องการเปิด Help Center:

1

คลิกไอคอน Finder ใน Dock (แถบของไอคอนตามขอบของหน้าจอ)

2

คลิกเมนู Help ในแถบเมนูและทำาหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

a

พิมพ์คำาถามหรือรายการลงในช่อง Search และเลือกหัวข้อจากรายการของผลลัพธ์หรือ

เลือก Show All Results เพื่อดูหัวข้อทั้งหมด

b

เลือก Help Center เพื่อเปิดหน้าต่าง Help Center คุณสามารถเรียกดูหรือค้นหา

หัวข้อได้จากหน้าต่างนี้

background image

32

บทที่ 2

ใช้ชีวิตร่วมกับ MacBook Pro

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ MacBook Pro ให้ดูที่:

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ

ดูที่

การติดตั้งหน่วยความจำา

“เพิ่มศักยภาพของ MacBook Pro” ที่หน้า 35

วิธีแก้ไข MacBook Pro เมื่อ

คุณมีปัญหาการใช้งาน

“มีปัญหา พบวิธีแก้ไข” ที่หน้า 51

การค้นหาบริการและการ

สนับสนุนสำาหรับเครื่อง

MacBook Pro

“เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการและการสนับสนุนเพิ่มเติม” ที่หน้า 66

หรือไปที่ไซต์ความช่วยเหลือของ Apple ที่

www.apple.com/asia/support/macbookpro

การใช้ Mac OS X

เว็บไซต์ Mac OS X ที่ www.apple.com/th/macosx

หรือค้นหาคำาว่า “Mac OS X” ใน Help Center

การย้ายจากพีซีไปเป็น Mac

"ทำาไมคุณถึงจะรัก Mac" ที่

www.apple.com/th/getamac/whymac

การใช้แอปพลิเคชัน iLife

เว็บไซต์ iLife ที่ www.apple.com/th/ilife หรือเปิดแอปพลิเคชัน

iLife เปิด Help ของแอปพลิเคชัน จากนั้นพิมพ์คำาถามในช่องค้นหา

การเปลี่ยนแปลงค่าปรับแต่ง

ของระบบ

System Preferences ด้วยการเลือก Apple (

K

) >

System Preferences หรือค้นหาคำาว่า “system

preferences” ใน Help Center

การใช้แทร็คแพด

System Preferences และคลิก Trackpad

การใช้แป้นพิมพ์

Help Center และค้นหาคำาว่า "keyboard"

การใช้กล้อง FaceTime HD

Help Center และค้นหาคำาว่า "camera"

การใช้เทคโนโลยี Wi-Fi

Help Center และค้นหาคำาว่า "wi-fi"

background image

33

บทที่ 2

ใช้ชีวิตร่วมกับ MacBook Pro

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ

ดูที่

การใช้เทคโนโลยีบลูทูธไร้สาย

หน้าสนับสนุนของบลูทูธที่ www.apple.com/asia/support/

bluetooth หรือเปิดแอปพลิเคชัน Bluetooth File Exchange

(ในโฟลเดอร์ Utilities ใน Launchpad) และเลือก Help >

Bluetooth Help

การดูแลรักษาแบตเตอรี่

Help Center และค้นหาคำาว่า "battery"

การต่อเครื่องพิมพ์

Help Center และค้นหาคำาว่า “printing”

การเชื่อมต่อ FireWire และ

USB

Help Center และค้นหาคำาว่า “FireWire” หรือ “USB”

การต่ออินเทอร์เน็ต

Help Center และค้นหาคำาว่า "internet"

การใช้พอร์ต Thunderbolt

Help Center และค้นหาคำาว่า “Thunderbolt”

การเชื่อมต่อกับจอแสดงผล

ภายนอก

Help Center และค้นหาคำาว่า "display port"

การบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี

หรือดีวีดีี

Help Center และค้นหาคำาว่า "burn disc"

ข้อกำาหนดเฉพาะ

หน้าข้อกำาหนดเฉพาะที่ support.apple.com/th/specs หรือ

เปิด System Information ด้วยการเลือก Apple (

K

) >

About This Mac จากแถบเมนูและคลิก More Info

ข่าวสาร Apple

เว็บไซต์ Apple ที่ www.apple.com/th

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

Mac App Store (มีอยู่ใน Mac OS X v10.6.6 หรือรุ่นสูงกว่า)

คำาแนะนำา การสนับสนุนทาง

เทคนิคและคู่มือผลิตภัณฑ์

Apple

เว็บไซต์ความช่วยเหลือของ Apple ที่

www.apple.com/th/support

background image
background image

Help Center

RAM

www.apple.com/th/store