MacBook Pro - การเปลี่ยนไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์

background image

การเปลี่ยนไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์

คุณสามารถอัปเกรดไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ใน MacBook Pro ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์อยู่ใกล้ ๆ

กับแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในเครื่องเมื่อคุณเปิดด้านหลังของ MacBook Pro

ไดรฟ์สำารองต้องเป็นไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วและมีขั้วต่อ Serial ATA (SATA)

สิ่งสำคัญ:

Apple ขอแนะนำาให้คุณสำารองข้อมูลที่อยู่บนไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ก่อนถอดและ

เปลี่ยนไดรฟ์ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ที่สูญหาย
หากต้องการเปลี่ยนไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ใน MacBook Pro:

1

ปิดระบบการทำางานของ MacBook Pro ถอดอะแดปเตอร์ไฟ สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต

สายเคเบิล USB ตัวล็อคนิรภัยและสายเคเบิลอื่น ๆ ที่ต่อเข้ากับ MacBook Pro ออก เพื่อ

ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์

คำเตือน:

ส่วนประกอบภายใน MacBook Pro อาจอุ่นได้ หากคุณกำาลังใช้

MacBook Pro ให้รอ 10 นาทีหลังจากปิดระบบการทำางานเพื่อปล่อยให้ส่วนประกอบ

ภายใน เย็นตัวลงก่อนดำาเนินการต่อ

2

พลิก MacBook Pro ลงและถอดสกรูสิบ (10) ตัวที่ยึดฐานด้านล่างออก ถอดสกรูตัวที่สั้น

กว่าที่ยึดอยู่ตรงมุมตามที่แสดงในภาพออก ยกฐานขึ้น ก่อนวางไว้ด้านข้าง

background image

38

บทที่ 3

เพิ่มศักยภาพของ MacBook Pro

สิ่งสำคัญ:

เนื่องจากสกรูยาวไม่เท่ากัน ควรจดบันทึกความยาวและตำาแหน่งของสกรูเพื่อ

การประกอบกลับได้อย่างถูกต้อง วางสกรูไว้ในพื้นที่ๆ ปลอดภัย

สั้น

ยาว

background image

39

บทที่ 3

เพิ่มศักยภาพของ MacBook Pro

สิ่งสำคัญ:

เมื่อถอดฐานด้านล่างออก คุณจะสัมผัสกับส่วนประกอบภายในที่ละเอียดอ่อน

ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าสถิต

3

ก่อนสัมผัสกับชุดประกอบของฮาร์ดไดรฟ์ ให้คายประจุไฟฟ้าสถิตใด ๆ ออกจากร่างกาย

ของคุณก่อนด้วยการแตะส่วนที่เป็นโลหะภายในคอมพิวเตอร์

background image

40

บทที่ 3

เพิ่มศักยภาพของ MacBook Pro

4

มองหาตำาแหน่งของขายึดที่ด้านบนสุดของไดรฟ์ ใช้ไขควง Phillips เพื่อคลายสกรูยึดสอง

ตัวที่ยึดขายึดออก วางขายึดไว้ในที่ ๆ ปลอดภัย

5

ใช้แท็บดึงเพื่อค่อย ๆ เอียงไดรฟ์ขึ้น

ขายึด

ดึงแท็บ

background image

41

บทที่ 3

เพิ่มศักยภาพของ MacBook Pro

6

จับที่ด้านข้างของไดรฟ์ และค่อย ๆ ดึงขั้วต่อที่ด้านขวาของไดรฟ์ออกเพื่อปลดล็อคไดรฟ์

ห้ามใช้นิ้วกดไดรฟ์ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสแผงวงจรที่อยู่ด้านล่างของไดรฟ์

ช่องต่อ

ขั้วต่อจะติดอยู่ที่สายเคเบิลและค้างอยู่ในช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์

background image

42

บทที่ 3

เพิ่มศักยภาพของ MacBook Pro

สิ่งสำคัญ:

มีสกรูยึดสี่ (4) ตัวที่ด้านข้างของไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ หากไดรฟ์สำารองของคุณไม่มี

สกรูยึดมาด้วย ให้ถอดสกรูยึดออกจากไดรฟ์เก่า และยึดเข้ากับไดรฟ์สำารองของคุณก่อน

ติดตั้ง

สกรูยึด

7

ประกอบขั้วต่อเข้ากับด้านขวาของไดรฟ์สำารอง

background image

43

บทที่ 3

เพิ่มศักยภาพของ MacBook Pro

8

สอดไดรฟ์สำารองเข้าไปตรงมุม เพื่อให้แน่ใจว่าสกรูยึดยึดได้อย่างเหมาะสม

9

ประกอบขายึดกลับเข้าที่เดิมและยึดสกรูให้แน่น

background image

44

บทที่ 3

เพิ่มศักยภาพของ MacBook Pro

10

ประกอบฐานด้านล่างกลับเข้าที่เดิม ใส่สกรูสิบตัวที่คุณถอดออกในขั้นตอนที่ 2 กลับเข้าที่

เดิมและขันให้แน่น ต้องแน่ใจว่า ได้สอดสกรูตัวที่สั้นกว่าเข้าไปที่มุมเช่นที่แสดงในภาพ

สั้น

ยาว

สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง Mac OS X และชุดแอปพลิเคชัน โปรดดูที่ “การซ่อมแซม

การคืนค่าการติดตั้งหรือการติดตั้งซอฟต์แวร์ Mac OS X อีกครั้ง” ที่หน้า 56

background image

45

บทที่ 3

เพิ่มศักยภาพของ MacBook Pro