MacBook Pro - เพิ่มศักยภาพของ MacBook Pro

background image

เพิ่มศักยภาพของ MacBook Pro

3

background image

36

บทที่ 3

เพิ่มศักยภาพของ MacBook Pro

เนื้อหาส่วนนี้แสดงข้อมูลและคำาแนะนำาเกี่ยวกับการอัปเกรดไดรฟ์ ฮาร์ดดิสก์และการติดตั้ง

หน่วยความจำาเพิ่มเติมลงใน MacBook Pro

คำเตือน:

Apple ขอแนะนำาให้ช่างเทคนิคที่ Apple รับรองเป็นผู้ติดตั้งไดรฟ์และหน่วย

ความจำาเพิ่มเติมให้กับคุณ อ้างอิงถึงข้อมูลบริการและข้อมูลสนับสนุนที่มาพร้อมกับ

คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูรายละเอียดวิธีติดต่อขอรับบริการจาก Apple

หากคุณพยายามติดตั้งไดรฟ์หรือหน่วยความจำาเพิ่มเติม และทำาให้อุปกรณ์ชำารุดเสียหาย

ความเสียหายลักษณะนี้จะไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกันแบบจำากัดของคอมพิวเตอร์

แบตเตอรี่ใน MacBook Pro แบบเป็นที่ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนเองได้ หากคุณคิดว่าจำาเป็น

ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดติดต่อร้านค้าปลีก Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก

Apple

background image

37

บทที่ 3

เพิ่มศักยภาพของ MacBook Pro