MacBook Pro - ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

background image

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำาคัญ

คำเตือน:

การไม่ปฏิบัติตามคำาแนะนำาด้านความปลอดภัยเหล่านี้อาจทำาให้เกิดไฟไหม้

ไฟฟ้าช็อต หรือได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายอื่น ๆ

แบตเตอรี่ในตัว ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกจาก MacBook Pro ของคุณ ควรเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่โดยผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple เท่านั้น หยุดใช้ MacBook Pro

หากเครื่องตกพื้น หรือปรากฏว่ามีลักษณะบิดเบี้ยว งอ ผิดรูป หรือได้รับความเสียหาย

อย่าให้ MacBook Pro ของคุณสัมผัสกับแหล่งความร้อนสูง เช่น หม้อน้ำาหรือเตาผิง หรือ

ในที่ ๆ อุณหภูมิอาจเกิน 212 องศาฟาเรนไฮน์หรือ 100 องศาเซลเซียส
การถืออย่างถูกต้อง ด้านล่างของ MacBook Pro อาจอุ่นมากเมื่อคุณใช้งานตามปกติ

MacBook Pro สอดคล้องกับข้อกำาหนดขีดจำากัดอุณหภูมิพื้นผิวที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้ซึ่ง

กำาหนดโดยมาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IEC

60950-1)

background image

73

บทที่ 5

สุดท้าย แต่ยังไม่ใช่ท้ายที่สุด

หากต้องการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัยและลดโอกาสการบาดเจ็บที่

เกี่ยวข้องกับความร้อน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้:

Â

การตั้งเครื่อง MacBook Pro บนพื้นผิวที่มั่นคงจะช่วยให้การไหลเวียนของอากาศ

ภายใต้และรอบ ๆ คอมพิวเตอร์ของคุณเพียงพอ

Â

อย่าใช้ MacBook Pro บนหมอน ผ้าห่ม หรือวัสดุอ่อนอื่น ๆ เนื่องจากวัสดุเหล่านั้น

สามารถปิดกั้นช่องระบายลม

Â

อย่าวางสิ่งของไว้บนแป้นพิมพ์เมื่อกำาลังใช้งาน MacBook Pro

Â

อย่าดันวัตถุใด ๆ ลงในช่องระบายอากาศ

Â

ถ้าวาง MacBook Pro ไว้บนตักและรู้สึกร้อน ให้นำาเครื่องออกจากตัก และวางบนพื้นผิว

การทำางานที่มั่นคง

น้ำากับตำาแหน่งที่เปียกชื้น เก็บรักษา MacBook Pro ของคุณให้ห่างจากแหล่งของเหลว

เช่น เครื่องดื่ม อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำา ฝักบัวอาบน้ำา และอื่น ๆ ปกป้อง MacBook Pro

จากความชื้นหรือสภาพอากาศที่เปียกชื้น เช่น ฝน หิมะ และหมอก
อะแดปเตอร์ไฟ MagSafe ขนาด 85 วัตต์ ให้ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ไฟที่ให้มาพร้อมกับ

MacBook Pro ของคุณ หรืออะแดปเตอร์ไฟที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ที่สามารถใช้ได้

กับผลิตภัณฑ์นี้ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊ก AC หรือสายไฟ AC เข้าไปในอะแดปเตอร์

ไฟโดยสมบูรณ์ก่อนเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์เข้ากับเต้าเสียบไฟ
อะแดปเตอร์ไฟอาจร้อนมากในระหว่างการใช้งานปกติ อะแดปเตอร์ไฟ MagSafe

สอดคล้องกับข้อกำาหนดขีดจำากัดอุณหภูมิพื้นผิวที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้ซึ่งกำาหนดโดย

มาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IEC 60950-1)

background image

74

บทที่ 5

สุดท้าย แต่ยังไม่ใช่ท้ายที่สุด

เพื่อลดโอกาสที่อะแดปเตอร์ไฟอาจร้อนเกิน หรือการได้รับบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับความร้อน

ที่มากเกิน ให้ทำาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

Â

เสียบอะแดปเตอร์ไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟโดยตรง

ขั้วต่อ MagSafe

ปลั๊ก AC

อะแดปเตอร์ไฟ MagSafe

Â

หากคุณกำาลังใช้สายไฟ AC ให้วางอะแดปเตอร์ไฟไว้บนโต๊ะทำางาน โต๊ะธรรมดา หรือบน

พื้นในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเท

ขั้วต่อ MagSafe

อะแดปเตอร์ไฟ MagSafe

สายไฟ AC

background image

75

บทที่ 5

สุดท้าย แต่ยังไม่ใช่ท้ายที่สุด

ถอดอะแดปเตอร์ไฟและถอดสายเคเบิลอื่น ๆ ถ้าเกิดสถานการณ์ต่อไปนี้ขึ้น:

Â

เมื่อคุณต้องการเพิ่มหน่วยความจำาหรืออัปเกรดไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์

Â

คุณต้องการทำาความสะอาดโครงเครื่อง (ใช้เฉพาะวิธีการที่แนะนำาที่อธิบายไว้ในหน้า 78)

Â

สายไฟหรือปลั๊กขาดลุ่ยหรือชำารุดเสียหาย

Â

MacBook Pro หรืออะแดปเตอร์ไฟของคุณสัมผัสกับฝน หรือความชื้นมากเกินไป หรือ

ของเหลวหกลงในเครื่อง

Â

MacBook Pro หรืออะแดปเตอร์ไฟของคุณหล่น ได้รับความเสียหาย หรือคุณสงสัยว่า

จำาเป็นต้องไปรับการบริการหรือการซ่อมแซม

พอร์ตไฟ MagSafe มีพลังแม่เหล็กที่สามารถลบข้อมูลในบัตรเครดิต iPod หรืออุปกรณ์

อื่น ๆ หากต้องการเก็บรักษาข้อมูลของคุณ ไม่ควรวางสิ่งเหล่านี้หรือวัสดุที่ไวต่อสนามแม่

เหล็กหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ภายในรัศมี 1 นิ้ว (25 มม. ) ของพอร์ตนี้
ถ้าเศษฝุ่นละอองเข้าไปในพอร์ตไฟ MagSafe ให้เช็ดออกเบา ๆ ด้วยผ้าแห้ง
ข้อกำาหนดเฉพาะด้านกำาลังไฟของ MagSafe:

Â

ความถี่: 50 ถึง 60 Hz แบบเดี่ยว

Â

แรงดันไฟฟ้าของสายไฟ: 100 ถึง 240 โวลต์

Â

แรงดันไฟฟ้าออก: 18.5 V DC, 4.6 A

การสูญเสียการได้ยิน การสูญเสียการได้ยินโดยถาวรอาจเกิดขึ้นในกรณีใช้หูฟังหรือชุดหู

ฟังที่ระดับเสียงดัง คุณสามารถปรับตัวเมื่อระยะเวลาผ่านไปกับระดับเสียงที่ดังขึ้นซึ่งอาจฟัง

ดูเป็นเรื่องปกติแต่อาจเป็นผลเสียหายต่อการได้ยินของคุณได้ ถ้าคุณพบว่ามีเสียงดังอยู่ใน

หูหรือการพูดอยู่ในลำาคอ ให้หยุดการฟังและตรวจสอบการได้ยินของคุณ ยิ่งความดังมาก

ขึ้นเท่าใด การได้ยินของคุณจะได้รับผลกระทบเร็วมากขึ้นเท่านั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน

แนะนำาวิธีที่จะช่วยป้องกันการได้ยินของคุณดังนี้:

Â

จำากัดเวลาในการใช้หูฟังโทรศัพท์หรือชุดหูฟังที่ระดับเสียงดังมากๆ

background image

76

บทที่ 5

สุดท้าย แต่ยังไม่ใช่ท้ายที่สุด

Â

หลีกเลี่ยงการปรับเสียงให้ดังขึ้นเพื่อปิดกั้นสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังรบกวนออกไป

Â

ลดเสียงลงถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงผู้คนพูดอยู่ใกล้ ๆ

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ระบบคอมพิวเตอร์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปฏิบัติ

งานในโรงงานนิวเคลียร์ การนำาทางอากาศยาน หรือระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบควบคุม

การจราจรทางอากาศ หรือเพื่อใช้ประโยชน์อื่นใดที่ความล้มเหลวของระบบคอมพิวเตอร์

อาจเป็นเหตุของการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมอย่าง

รุนแรง

ข้อมูลเลเซอร์สำาหรับออฟติคอลดิสก์ไดรฟ์

คำเตือน:

การปรับแต่งหรือการดำาเนินขั้นตอนต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการ

ใช้อุปกรณ์ของคุณอาจส่งผลในการสัมผัสรังสีที่เป็นอันตรายได้

ออฟติคอลดิสก์ไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์มีเลเซอร์ที่ปลอดภัยหากใช้งานปกติ แต่อาจเป็น

อันตรายกับดวงตาหากถอดประกอบออกมา เพื่อความปลอดภัยของคุณ ควรให้แต่เฉพาะ

ผู้ให้บริการรับอนุญาตของ Apple เป็นผู้ซ่อมแซมอุปกรณ์นี้

background image

77

บทที่ 5

สุดท้าย แต่ยังไม่ใช่ท้ายที่สุด