MacBook Pro - ข้อมูลการจัดการที่สำคัญ

background image

ข้อมูลการจัดการที่สำาคัญ

ข้อสังเกต:

การไม่ปฏิบัติตามคำาแนะนำาด้านการจัดการเหล่านี้อาจส่งผลทำาให้เกิดความ

เสียหายต่อ MacBook Pro หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของคุณเองได้

สภาพแวดล้อมการทำางาน การทำางานบน MacBook Pro ของคุณนอกเหนือจากช่วงที่

กำาหนดอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำางานได้:

Â

อุณหภูมิในการทำางาน:

50° ถึง 95° F (10° ถึง 35° C)

Â

อุณหภูมิในการเก็บรักษา:

-4° - 113° F (-20° - 45° C)

Â

ความชื้นสัมพัทธ์:

5% - 90% (ไม่กลั่นตัว)

Â

ระดับความสูงในการทำางาน:

0 ถึง 10,000 ฟุต (0 ถึง 3048 เมตร)

การเปิดใช้เครื่อง MacBook Pro ห้ามเปิดใช้เครื่อง MacBook Pro ของคุณเว้นแต่

ชิ้นส่วนภายในและภายนอกทั้งหมดของตัวเครื่องจะจัดเข้าที่แล้ว การใช้งานเครื่อง

คอมพิวเตอร์ในขณะที่มีชิ้นส่วนไม่ครบอาจเป็นอันตรายและสร้างความเสียหายกับ

คอมพิวเตอร์ของคุณได้
การถือ MacBook Pro หากคุณถือ MacBook Pro ของคุณในกระเป๋าหรือกระเป๋า

เอกสาร ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งของรายการใดที่วางอยู่หลวม ๆ (คลิปหนีบกระดาษหรือ

เหรียญ) ซึ่งอาจหลุดเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยบังเอิญผ่านช่องระบายที่เปิดไว้หรือ

ช่องออฟติคอลไดรฟ์หรือเข้าไปติดค้างอยู่ในพอร์ตใด ๆ นอกจากนี้ เก็บชิ้นส่วนที่ไวต่อแม่

เหล็กให้ห่างจากพอร์ตไฟ MagSafe
การใช้ขั้วต่อและพอร์ต ห้ามออกแรงดันขั้วต่อเข้าไปในพอร์ตโดยเด็ดขาด ขณะเชื่อมต่อ

อุปกรณ์ ตรวจดูให้แน่ใจว่าพอร์ตนั้นปราศจากเศษใด ๆ ที่ขั้วต่อประกบเข้ากันได้กับพอร์ต

และให้คุณวางตำาแหน่งของขั้วต่ออย่างถูกต้องสัมพันธ์กับพอร์ต

background image

78

บทที่ 5

สุดท้าย แต่ยังไม่ใช่ท้ายที่สุด

การใช้ออฟติคอลไดรฟ์ SuperDrive ที่อยู่ในเครื่อง MacBook Pro ของคุณจะรองรับ

ดิสก์ขนาดมาตรฐาน 12 ซม. (4.7 นิ้ว) ไม่รองรับดิสก์ที่ไม่ใช่รูปทรงมาตรฐานหรือดิสก์ที่

มีขนาดเล็กกว่า 12 ซม. (4.7 นิ้ว) และอาจทำาให้ไดร์ฟเสียหายได้
การจับส่วนที่เป็นกระจก MacBook Pro ของคุณมีชิ้นส่วนที่เป็นกระจก รวมถึงหน้าจอและ

แทร็คแพด หากส่วนประกอบเหล่านั้นได้รับความเสียหาย ห้ามใช้ MacBook Pro จนกว่า

จะได้รับการซ่อมแซมจากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple
การเก็บรักษา MacBook Pro ของคุณ ถ้าคุณกำาลังเก็บรักษาเครื่อง MacBook Pro

เพื่อยืดอายุการใช้ให้ยาวนานขึ้น ให้เก็บรักษาเครื่องไว้ในสถานที่ที่เย็น (จะดีเยี่ยมเมื่อ

เก็บที่อุณหภูมิ 71° F หรือ 22° C) และคายประจุแบตเตอรี่ลงเหลือ 50 เปอร์เซ็นต์หรือ

น้อยกว่านี้ เมื่อเก็บรักษา MacBook Pro ของคุณเป็นเวลานานเกินกว่า 5 เดือน ให้คาย

ความจุแบตเตอรี่ออกประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ การรักษาความจุของแบตเตอรี่ ให้ชาร์จ

แบตเตอรี่ให้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ทุกหกเดือนหรือมากกว่า
การทำาความสะอาด MacBook Pro เมื่อทำาความสะอาด MacBook Pro และส่วน

ประกอบภายนอก ก่อนอื่นให้ปิดเครื่อง MacBook Pro และถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ไฟออก

ใช้ผ้าสะอาดนุ่มชื้นไม่เป็นขุยเช็ดทำาความสะอาดส่วนด้านนอกของเครื่อง หลีกเลี่ยงการ

ทำาให้ช่องระบายอากาศทุกที่ต้องเปียกชื้น ห้ามฉีดหรือพรมของเหลวลงบนคอมพิวเตอร์

โดยตรง อย่าใช้สเปรย์ ตัวทำาละลายหรือน้ำายาขัดที่อาจเกิดความเสียหายต่อสารเคลือบผิว
การทำาความสะอาดหน้าจอ MacBook Pro ในการทำาความสะอาดหน้าจอ MacBook

Pro ให้ปิดเครื่อง MacBook และถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ไฟออกก่อน

แล้วชุบผ้าสะอาดนุ่มไม่เป็นขุยกับน้ำาเปล่าเท่านั้นแล้วจึงเช็ดหน้าจอ ห้ามฉีดพรมของเหลว

ลงบนหน้าจอโดยตรง

background image

79

บทที่ 5

สุดท้าย แต่ยังไม่ใช่ท้ายที่สุด