MacBook Pro - การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยศาสตร์ (Ergonomics)

background image

การทำาความเข้าใจเกี่ยวกับการยศาสตร์ (Ergonomics)

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการในการติดตั้งสภาพแวดล้อมการทำางานที่ดีต่อสุขภาพ

แป้นพิมพ์และแทร็คแพด

ขณะใช้แป้นพิมพ์และแทร็คแพด ไหล่ทั้งสองข้างควรรู้สึกผ่อนคลาย ต้นแขนและปลายแขน

ควรวางในลักษณะทำามุมฉากโดยประมาณกับข้อมือและมือในแนวเส้นตรง

ไม่ถูกวิธี

ถูกวิธี

background image

80

บทที่ 5

สุดท้าย แต่ยังไม่ใช่ท้ายที่สุด

สัมผัสเบาๆ เมื่อพิมพ์หรือใช้แทร็คแพดและคอยให้มือและนิ้วมือของคุณผ่อนคลาย หลีก

เลี่ยงการวางนิ้วหัวแม่มือของคุณภายใต้ฝ่ามือของคุณ

ไม่ถูกวิธี

ถูกวิธี

เปลี่ยนตำาแหน่งการวางมือบ่อย ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้า ผู้ใช้คอมพิวเตอร์บางราย

อาจเริ่มรู้สึกไม่สบายที่มือ ข้อมือ หรือแขนหลังการทำางานอย่างเคร่งเครียดโดยไม่ได้หยุด

พัก ถ้าคุณเริ่มมีอาการปวดเรื้อรังหรือรู้สึกไม่สบายที่มือ ข้อมือ หรือแขนของคุณ ให้ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ผ่านการรับรอง

เมาส์ภายนอก

ถ้าคุณใช้เมาส์ภายนอก ตำาแหน่งเมาส์ควรมีความสูงเดียวกันกับแป้นพิมพ์และสามารถ

เอื้อมได้สะดวกสบาย

เก้าอี้

ดีที่สุดหากจะใช้เก้าอี้ที่ปรับได้เพื่ือให้การรองรับที่มั่นคงและสะดวกสบาย ปรับความสูงของ

เก้าอี้เพื่อให้ต้นขาแนบชิดกับเบาะ และเท้าวางราบกับพื้น ด้านหลังของเก้าอี้ควรรองรับ

ด้านหลังส่วนล่างของคุณ (บริเวณเอว) ทำาตามคำาแนะนำาของผู้ผลิตหากต้องการปรับพนัก

พิงหลังเพื่อให้เหมาะสมกับร่างกาย

background image

81

บทที่ 5

สุดท้าย แต่ยังไม่ใช่ท้ายที่สุด

คุณอาจจะต้องยกเก้าอี้ขึ้นเพื่อที่จะให้ปลายแขนและมือของคุณวางอยู่ในมุมที่เหมาะกับ

แป้นพิมพ์ ถ้าไม่สามารถทำาให้เท้าของคุณวางราบกับพื้นได้ ให้ใช้ที่พักเท้าแบบปรับระดับ

ความสูงและความเอียงได้เพื่อที่จะช่วยปรับลดช่องว่างระหว่างพื้นกับเท้าทั้งสองข้างของ

คุณ หรือคุณสามารถลดระดับตัวเดสก์ท็อปลงได้เพื่อลดความจำาเป็นที่จะต้องมีที่พักเท้า

ทางเลือกอื่น ๆ คือการใช้โต๊ะกับถาดแป้นพิมพ์ที่อยู่ในระดับต่ำากว่าพื้นผิวการทำางานตาม

ปกติ

หน้าจอในตัว

ปรับมุมของจอแสดงผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูของคุณ อย่าฝืนดันหน้าจอหากคุณ

รู้สึกถึงความต้านทาน หน้าจอนี้สามารถปรับได้สูงสุดไม่เกิน 130 องศา
คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอเมื่อคุณนำาเครื่องคอมพิวเตอร์จากตำาแหน่งหนึ่งไป

ยังอีกตำาแหน่งหนึ่ง หรือถ้าแสงในสถานที่ทำางานของคุณเปลี่ยนไป
ข้อมูลเพิ่มเติมสำาหรับการยศาสตร์ (ergonomics) มีอยู่บนเว็บไซต์:

www.apple.com/about/ergonomics