MacBook Pro - เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการและการสนับสนุนเพิ่มเติม

background image

เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการและการสนับสนุนเพิ่มเติม

MacBook Pro ของคุณไม่มีส่วนใด ๆ ที่ซ่อมแซมได้เอง ยกเว้นฮาร์ดไดรฟ์และหน่วย

ความจำา ถ้าคุณจำาเป็นต้องใช้บริการ โปรดติดต่อ Apple หรือนำา MacBook Pro ของคุณ

ไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ MacBook

Pro เพิ่มเติมผ่านทางแหล่งข้อมูลออนไลน์ ความช่วยเหลือบนหน้าจอ, System

Information หรือ Apple Hardware Test
แหล่งข้อมูลออนไลน์

สำาหรับบริการออนไลน์และข้อมูลสนับสนุน กรุณาเข้าไปที่ www.apple.com/th/

support เลือกประเทศของคุณจากเมนูป๊อปอัพ คุณสามารถค้นหาฐานความรู้ของ

AppleCare ตลอดจนตรวจสอบข้อมูลการอัปเดตซอฟต์แวร์ หรือขอความช่วยเหลือ

บนกระดานสนทนาของ Apple ข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์ล่าสุดมีอยู่ที่

www.apple.com/asia/support/macbookpro
ความช่วยเหลือบนหน้าจอ

คุณสามารถค้นหาคำาตอบสำาหรับคำาถามของคุณได้บ่อย ๆ เช่นเดียวกับคำาแนะนำาและ

ข้อมูลการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ใน Help Center เลือก Help > Help Center
System Information

วิธีขอรับข้อมูลเกี่ยวกับ MacBook Pro ของคุณ ให้ใช้ System Information ซึ่งจะ

แสดงให้คุณเห็นว่ามีการติดตั้งฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์อะไรบ้าง รวมถึงหมายเลขประจำา

เครื่อง และเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ ตลอดจนปริมาณหน่วยความจำาที่ติดตั้ง และ

อื่น ๆ อีกมากมาย หากต้องการเปิด System Information ให้เลือก Apple () >

About This Mac จากแถบเมนูและคลิก More Info

background image

67

บทที่ 4

มีปัญหา พบวิธีแก้ไข

การบริการและความช่วยเหลือของ AppleCare

MacBook Pro ของคุณมาพร้อมกับบริการสนับสนุนทางเทคนิค 90 วันการรับประกัน

ฮาร์ดแวร์หนึ่งปีที่ Apple Retail Store หรือศูนย์ซ่อม Apple ที่ได้รับอนุญาต เช่น ผู้ให้

บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple คุณสามารถขยายความคุ้มครองของคุณโดยการสั่งซื้อ

แผนคุ้มครอง AppleCare สำาหรับข้อมูล ให้ไปที่ www.apple.com/asia/support/

products หรือเข้าไปที่เว็บไซต์สำาหรับประเทศของคุณที่แสดงไว้ด้านล่าง
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ ตัวแทนผู้ให้การสนับสนุน AppleCare ทางโทรศัพท์

สามารถช่วยคุณในการติดตั้ง และเปิดใช้งานและการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน โทรไปยัง

หมายเลขศูนย์บริการใกล้บ้าน (90 วันแรกฟรี) เตรียมวันที่ซื้อสินค้าและหมายเลขประจำา

เครื่อง MacBook Pro ของคุณให้พร้อมเมื่อคุณโทร
หมายเหตุ: บริการสนับสนุนทางโทรศัพท์ฟรี 90 วันแรกของคุณจะเริ่มต้นในวันที่ซื้อ อาจมี

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโทรศัพท์

background image

68

บทที่ 4

มีปัญหา พบวิธีแก้ไข

ประเทศ

หมายเลขโทรศัพท์

เว็บไซต์

ไทย

001800 4412904

www.apple.com/th/support

จีน

(86) 4006-272273

www.apple.com.cn/support

ฮ่องกง

(852) 2112-0099 *

www.apple.com/hk/support
www.apple.com/hk/en/support

อินเดีย

(91) 1800 4250 744
(91) 80-4140-9000

www.apple.com/in/support

เกาหลี

(82) 1544-2662

www.apple.com/kr/support

มาเลเซีย

1-800 803-638

www.apple.com/my/support

ฟิลิปปินส์

1-800-1441-0234

www.apple.com/ph/support

สิงคโปร์

800-186-1087
(65) 6835-1812 *

www.apple.com/sg/support

ไต้หวัน

(886) 0800-095-988

www.apple.com/tw/support

อินโดนีเซีย

(62) 0018 03061 2009

www.apple.com/id/support

หมายเลขโทรศัพท์อาจเปลี่ยนแปลงได้ และอาจมีการคิดค่าโทรศัพท์ในพื้นที่และในประเทศ

รายชื่อทั้งหมดมีอยู่บนเว็บ

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

background image

69

บทที่ 4

มีปัญหา พบวิธีแก้ไข