MacBook Pro - วิธีการป้องกัน

background image

วิธีการป้องกัน

ถ้าคุณประสบปัญหาที่เกิดกับคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ให้สำารองข้อมูลล่าสุดไว้ภายใน

Time Machine เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลของคุณจะไม่สูญหาย หากคุณทำาการสำารองข้อมูล

ไว้ใน Time Machine อยู่เป็นประจำา คุณจะสามารถเรียกคืนซอฟต์แวร์และข้อมูลทั้งหมด

ได้เหมือนกับในตอนที่คุณทำาสำารองข้อมูล คุณจะคลายกังวลแม้กระทั่งกับปัญหาที่ร้ายแรง

เมื่อคุณป้องกันข้อมูลด้วย Time Machine

background image

53

บทที่ 4

มีปัญหา พบวิธีแก้ไข