MacBook Pro - ปัญหาที่เกิดกับการสื่อสาร Wi-Fi

background image

ปัญหาที่เกิดกับการสื่อสาร Wi-Fi

ถ้าคุณมีปัญหาในการใช้การสื่อสาร Wi-Fi

Â

ตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายที่คุณกำาลังพยายามที่จะเชื่อม

ต่ออยู่นั้นทำางานอยู่และมีจุดเข้าถึงไร้สาย

Â

ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้กำาหนดค่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตามคำาแนะนำาที่ให้

มากับสถานีฐานหรือจุดเข้าถึงของคุณ

background image

65

บทที่ 4

มีปัญหา พบวิธีแก้ไข

Â

ตรวจดูให้แน่ใจว่า MacBook Pro ของคุณอยู่ในช่วงของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ หรือ

จุดเข้าถึงของเครือข่ายดังกล่าว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใกล้เคียงหรือโครงสร้างโลหะ

อาจรบกวนการสื่อสารแบบไร้สายและลดช่วงสัญญาณลง การเปลี่ยนตำาแหน่งหรือการ

สับเปลี่ยนตำาแหน่งคอมพิวเตอร์ของคุณอาจช่วยปรับปรุงการรับสัญญาณได้ดีขึ้น

Â

ตรวจสอบไอคอนสถานะ (Z) ของ Wi-Fi ในแถบเมนู ถ้าปรากฎว่าขึ้นมาถึง 4 แถบ

แสดงถึงความแรงของสัญญาณ ถ้าคุณมองไม่เห็นแถบ ให้ลองเปลี่ยนตำาแหน่งที่ตั้งของ

คุณ

Â

รับความช่วยเหลือออนไลน์ได้ด้วยการเลือก Help > Help Center และค้นหาคำาว่า

“wi-fi” ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคำาแนะนำาที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ไร้สาย