MacBook Pro - ปัญหาที่ทำให้คุณไม่สามารถใช้ MacBook Pro ได้

background image

ปัญหาที่ทำาให้คุณไม่สามารถใช้ MacBook Pro ได้

ถ้า MacBook Pro ของคุณไม่ตอบสนองหรือตัวชี้ไม่เคลื่อนไหว

บางกรณีที่เกิดขึ้นน้อย แอปพลิเคชันของคุณอาจจะ “ค้าง” อยู่บนหน้าจอ Mac OS X

ให้ใช้วิธีที่จะออกจากแอปพลิเคชันที่ค้างโดยไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
การบังคับแอปพลิเคชันให้ยุติ:

1

กดแป้น Command (x)-Option-Esc หรือเลือก Apple () > Force Quit จากแถบเมนู
กล่องโต้ตอบ Force Quit Applications จะปรากฎพร้อมรายการแอปพลิเคชันที่เลือก

2

คลิก Force Quit
แอปพลิเคชันนั้นจะปิด โดยแอปพลิเคชันอื่นๆ จะยังคงเปิดอยู่
หากจำาเป็น คุณสามารถรีสตาร์ท Finder จากกล่องโต้ตอบนี้
หลังจากนั้น จึงรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าได้ล้างปัญหาออกแล้วอย่างสมบูรณ์
หากปัญหาเกิดขึ้นบ่อย ให้เลือก Help > Help Center จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้า

จอ ค้นหาคำาว่า "freeze" เพื่อขอความช่วยเหลือในเวลาที่คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นค้างหรือ

ไม่ตอบสนอง
หากปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันใด ๆ เป็นการเฉพาะ ให้ตรวจ

สอบกับผู้ผลิตแอปพลิเคชันดังกล่าวเพื่อดูว่าเข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ วิธีขอ

ความช่วยเหลือและติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับ MacBook Pro ของ

คุณ ให้เข้าไปที่ www.apple.com/asia/guide
หากคุณทราบว่าแอปพลิเคชันสามารถเข้ากันได้ คุณอาจจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบของ

เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ดู “การซ่อมแซม การคืนค่าการติดตั้งหรือการติดตั้งซอฟต์แวร์

Mac OS X อีกครั้ง” ที่หน้า 56

background image

54

บทที่ 4

มีปัญหา พบวิธีแก้ไข

หาก MacBook Pro ของคุณค้างในช่วงเริ่มต้น หรือเห็นเครื่องหมายคำาถามกะพริบ หรือ

จอแสดงผลเป็นสีดำาและไฟแสดงสถานะพักเครื่องกะพริบอย่างต่อเนื่อง (ไม่อยู่ในสถานะ

พักเครื่อง) เครื่องหมายคำาถามกะพริบมักจะหมายความว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถ

ค้นหาซอฟแวร์ระบบในฮาร์ดดิสก์หรือดิสก์ใดที่ติดตั้งเข้ากับคอมพิวเตอร์

Â

รอสักครู่ ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเปิดใช้งานไม่ได้ทันทีที่เริ่มเปิดเครื่อง ให้ปิดเครื่อง

โดยกดปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง (®) ค้างไว้นาน 8 ถึง 10 วินาที ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชิ้น

ออกให้หมดและลองรีสตาร์ทเครื่องใหม่โดยกดที่ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง (®) ขณะที่กดแป้น

Option ค้างไว้ เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำางาน คลิกไอคอนฮาร์ดดิสก์ จากนั้นคลิกลูกศร

ขวา หลังจากที่เครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มทำางาน ให้เปิด System Preferences และคลิก

Startup Disk เลือกโฟลเดอร์ Mac OS X System ภายในเครื่อง
ถ้าเกิดปัญหาบ่อยๆ คุณอาจต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ ดู

ที่ “การซ่อมแซม การคืนค่าการติดตั้งหรือการติดตั้งซอฟต์แวร์ Mac OS X อีกครั้ง” ที่

หน้า 56

ถ้า MacBook Pro ของคุณไม่เปิดใช้งานหรือเริ่มต้นทำางาน

ลองทำาข้อแนะนำาต่อไปนี้จนกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะสามารถเปิดใช้งานได้:

Â

ตรวจดูให้แน่ใจว่า ได้เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์และเข้ากับเต้าเสียบไฟ

ที่ทำางาน ให้แน่ใจว่าได้ใช้อะแดปเตอร์ไฟ MagSafe ขนาด 85 วัตต์ ที่ให้มาพร้อมกับ

MacBook Pro ของคุณ ถ้าอะแดปเตอร์ไฟหยุดชาร์จไฟและคุณไม่เห็นไฟแสดงสถานะ

บนขั้วต่อ MagSafe ทำางานเมื่อเสียบสายไฟ ให้ลองถอดปลั๊กและเสียบปลั๊กสายไฟเพื่อ

ทำาซ้ำาวิธีการดังกล่าว หรือลองเต้าเสียบไฟจุดอื่น ๆ

Â

ตรวจสอบดูว่าจำาเป็นจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่หรือไม่ กดปุ่มเล็ก ๆ ที่อยู่ด้านซ้ายของ

เครื่องคอมพิวเตอร์ คุณควรจะเห็นไฟแสดงระดับของแบตเตอรี่ 1-8 ระดับ ถ้าไฟแสดง

สถานะเพียงดวงเดียว ให้ต่ออะแดปเตอร์เพื่อชาร์จไฟใหม่ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ไฟแสดงสถานะ ให้ดูที่หน้า 56

background image

55

บทที่ 4

มีปัญหา พบวิธีแก้ไข

Â

ถ้ายังเกิดปัญหานี้ ให้ปิดเอกสารทั้งหมดที่เปิดอยู่ และออกจากแอปพลิเคชันทั้งหมด

เรียกคืนค่าเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์ (ขณะที่เก็บรักษาไฟล์ของคุณ) ได้ด้วยการกดแป้น

Shift ซ้าย แป้น Option (alt) ซ้าย แป้น Control ซ้ายและปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง (®)

พร้อมๆ กันห้าวินาทีจนกระทั่งคอมพิวเตอร์เริ่มต้นการทำางานอีกครั้ง

Â

หากคุณเพิ่งติดตั้งหน่วยความจำาเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งอย่างถูกต้องและ

สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ตรวจสอบดูว่าการถอดและการติดตั้ง

หน่วยความจำาเก่าอีกครั้งจะช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มต้นทำางานได้หรือไม่

(ดู หน้า 45)

Â

กดปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง (®) และกดแป้น Command (x), Option, P และ R ทันที

จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเริ่มต้นทำางานเป็นครั้งที่สองเพื่อตั้งค่าแรมพารามิเตอร์ (PRAM)

ใหม่

Â

ถ้าคุณยังไม่สามารถเปิดใช้ MacBook Pro ของคุณได้ ดูที่ “เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการ

และการสนับสนุนเพิ่มเติม” ที่หน้า 66 สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อ Apple เพื่อขอใช้

บริการ

ถ้าอยู่ ๆ หน้าจอกลายเป็นสีดำาหรือ MacBook Pro ของคุณค้าง

ให้ลองรีสตาร์ทเครื่อง MacBook Pro ใหม่

1

ถอดปลั๊กอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อเข้ากับ MacBook Pro ของคุณยกเว้นอะแดปเตอร์ไฟ

2

กดปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง (®) เพื่อรีสตาร์ทระบบใหม่

3

ให้แบตเตอรี่ชาร์จไฟให้ได้อย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะเสียบอุปกรณ์ภายนอกใด ๆ

และกลับมาทำางานของคุณต่อ
หากต้องการดูระดับการชาร์จแบตเตอรี่ ให้คลิกที่ไอคอนสถานะแบตเตอรี่ ( ) ในแถบ

เมนูหรือตรวจสอบไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ทางด้านซ้ายของ MacBook Pro
หน้าจออาจมืดลงถ้าคุณใช้คุณสมบัติการประหยัดพลังงานที่ตั้งไว้สำาหรับแบตเตอรี่

background image

56

บทที่ 4

มีปัญหา พบวิธีแก้ไข

ถ้าคุณกดปุ่มแบตเตอรี่ และไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ทุกดวงกะพริบ 5 ครั้งอย่างรวดเร็ว

แสดงว่าคุณจำาเป็นจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ กรุณาติดต่อร้านค้าปลีก Apple หรือ

ตัวแทนผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple
ถ้าคุณกดปุ่มแบตเตอรี่ และไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่กะพริบจากซ้ายไปขวา และจากนั้น

ขวาไปซ้ายห้าครั้งในแถวเดียวกันแสดงว่าเครื่องไม่รู้จักแบตเตอรี่ของคุณ กรุณาติดต่อ

ร้านค้าปลีก Apple หรือตัวแทนผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple
ถ้าคุณมีปัญหาในการนำาแผ่นดิสก์ออก ออกจากแอปพลิเคชันใด ๆ ที่อาจใช้งาน

แผ่นดิสก์นั้นอยู่ปิดแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ลองอีกครั้ง ถ้าวิธีนั้นไม่ได้ผล ให้รีสตาร์ทเครื่อง

คอมพิวเตอร์ใหม่แล้วจึงกดแทร็คแพดค้างไว้