MacBook Pro - การใช้ Apple Hardware Test

background image

การใช้ Apple Hardware Test

ถ้าคุณสงสัยว่ามีปัญหากับฮาร์ดแวร์ของ MacBook Pro คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน Apple

Hardware Test เพื่อช่วยพิจารณาว่ามีปัญหากับส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใด

บ้าง เช่น หน่วยความจำาหรือหน่วยประมวลผล
หากต้องการใช้ Apple Hardware Test:

1

ถอดอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณยกเว้นอะแดปเตอร์
ถ้าคุณมีสายอีเธอร์เน็ตต่ออยู่ ให้ถอดออก

2

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ใหม่และกดแป้น D ค้างไว้เมื่อเครื่องเริ่มต้นทำางาน

3

เมื่อหน้าจอตัวเลือก Apple Hardware Test ปรากฎขึ้น ให้เลือกภาษาสำาหรับ

ตำาแหน่งที่ตั้งของคุณ

4

กดแป้น Return หรือคลิกที่ปุ่มลูกศรทางขวา

5

เมื่อหน้าจอหลักของ Apple Hardware Test ปรากฎขึ้น (หลังผ่านไปประมาณ 45

วินาที) ให้ทำาตามคำาแนะนำาบนหน้าจอ

6

หาก Apple Hardware Test ตรวจพบปัญหา แอปพลิเคชันนี้จะแสดงรหัสข้อผิด

พลาด จดบันทึกรหัสข้อผิดพลาดนั้นก่อนที่จะไปยังตัวเลือกความช่วยเหลือ ถ้า Apple

Hardware Test ตรวจไม่พบข้อบกพร่องของฮาร์ดแวร์ ปัญหาดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับ

ซอฟต์แวร์ได้