MacBook Pro - การซ่อมแซม การคืนค่าการติดตั้งหรือการติดตั้งซอฟต์แวร์ Mac OS X อีกครั้ง

background image

การซ่อมแซม การคืนค่าการติดตั้งหรือการติดตั้งซอฟต์แวร์ Mac

OS X อีกครั้ง

หากคุณมีปัญหากับซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของ Mac Mac OS X จะมียูทิลิตีการซ่อมและ

การคืนค่าการติดตั้งที่อาจแก้ไขปัญหาและทำาได้แม้กระทั่งคืนค่าการติดตั้งซอฟต์แวร์ของ

คุณกลับเป็นค่าติดตั้งเริ่มต้นจากโรงงาน คุณสามารถเข้าถึงยูทิลิตีเหล่านี้จากแอปพลิเคชัน

Mac OS X Utilities ได้แม้ว่าคุณจะเริ่มต้นการทำางานของคอมพิวเตอร์ได้ไม่ถูกต้อง

background image

57

บทที่ 4

มีปัญหา พบวิธีแก้ไข

ใช้แอปพลิเคชัน Mac OS X Utilities เพื่อ:

Â

คืนค่าการติดตั้งซอฟต์แวร์และข้อมูลจากการสำารองข้อมูลที่อยู่ใน Time Machine

Â

ติดตั้ง Mac OS X และแอปพลิเคชัน Apple อีกครั้ง

Â

คืนค่าการติดตั้งคอมพิวเตอร์กลับเป็นค่าติดตั้งจากโรงงานได้ด้วยการล้างดิสก์และติดตั้ง

Mac OS X และแอปพลิเคชัน Apple ของคุณอีกครั้ง

Â

ซ่อมดิสก์ของคอมพิวเตอร์โดยใช้ Disk Utility

หากคอมพิวเตอร์ตรวจพบปัญหา คอมพิวเตอร์จะเปิดแอปพลิเคชัน Mac OS X Utilities

โดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเปิดแอปพลิเคชันได้เองด้วยการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

background image

58

บทที่ 4

มีปัญหา พบวิธีแก้ไข

หากต้องการเปิดแอปพลิเคชัน Mac OS X Utilities:

m

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ขณะที่กดแป้น Command (x) และ R ค้างไว้ บานหน้าต่าง Mac

OS X Utilities จะปรากฎ
บางยูทิลิตีในแอปพลิเคชัน Mac OS X Utilities ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ

Mac App Store คุณอาจจำาเป็นต้องแน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ของคุณต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต

แล้วด้วยการใช้เครือข่ายอีเธอร์เน็ตหรือ Wi-Fi
หากต้องการเชื่อมต่อโดยใช้เครือข่าย Wi-Fi:

1

เลือกเครือข่ายจากเมนูสถานะ Wi-Fi ตรงมุมขวาบนของหน้าจอ

2

ถ้าจำาเป็น ให้พิมพ์รหัสผ่านของเครือข่าย
หากต้องการเข้าร่วมเครือข่ายแบบปิด ให้เลือก Join Other Network ป้อนชื่อและรหัส

ผ่านของเครือข่าย

การซ่อมดิสก์ด้วย Disk Utility

หากคุณมีปัญหากับคอมพิวเตอร์ หรือถ้าคุณเริ่มต้นการทำางานของคอมพิวเตอร์และเห็น

แอปพลิเคชัน Mac OS X Utilities คุณอาจจำาเป็นต้องซ่อมดิสก์ของคอมพิวเตอร์

1

เลือก Disk Utility ในบานหน้าต่าง Mac OS X Utilities และคลิก Continue

2

เลือกดิสก์หรือพาร์ติชั่นในรายการทางด้านซ้าย และคลิกแท็บ First Aid

3

คลิก Repair Disk
ถ้า Disk Utility ไม่สามารถซ่อมดิสก์ ให้สำารองข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ และทำา

ตามคำาแนะนำาใน “การซ่อมแซม การคืนค่าการติดตั้งหรือการติดตั้งซอฟต์แวร์ Mac OS

X อีกครั้ง” ที่หน้า 56
สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Disk Utility และตัวเลือกต่างๆ ให้ดูที่ Help Center หรือเปิด

Disk Utility (ในโฟลเดอร์ Utilities ใน Launchpad) และเลือก Help > Disk

Utility Help

background image

59

บทที่ 4

มีปัญหา พบวิธีแก้ไข

การคืนค่าการติดตั้งข้อมูลโดยใช้การสำารองข้อมูลที่อยู่ใน Time Machine

ถ้าคุณเคยสำารองข้อมูลไว้ใน Time Machine มาก่อน ให้ใช้ยูทิลิตี Restore คืนค่าการ

ติดตั้งทุกอย่างบนคอมพิวเตอร์กลับเป็นสถานะก่อนหน้านั้น
ใช้การสำารองข้อมูลที่อยู่ใน Time Machine เพื่อคืนค่าการติดตั้งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์

ที่เป็นแหล่งต้นทางของการสำารองข้อมูลเท่านั้น ถ้าคุณต้องการโอนย้ายข้อมูลไปยัง

คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ให้ใช้ Migration Assistant (ในโฟลเดอร์ Utilities ใน

Launchpad)

1

หากการสำารองข้อมูลของคุณอยู่ใน Time Capsule ต้องแน่ใจว่า คุณได้เชื่อมต่อกับเครือ

ข่ายอีเธอร์เน็ตหรือ Wi-Fi แล้ว (หากต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ให้ทำาตามคำา

แนะนำาบน หน้า 58)

2

ในบานหน้าต่าง Mac OS X Utilities ให้เลือก Restore From Time Machine

Backup และคลิก Continue

3

เลือกดิสก์ที่มีการสำารองข้อมูลที่อยู่ใน Time Machine และทำาตามคำาแนะนำาบนหน้าจอ

การติดตั้ง Mac OS X และแอปพลิเคชัน Apple อีกครั้ง

ภายใต้บางสถานการณ์ คุณอาจจำาเป็นต้องติดตั้ง Mac OS X และแอปพลิเคชัน Apple

อีกครั้ง คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันเหล่านี้ได้โดยไม่มีผลต่อไฟล์และค่าติดตั้งผู้ใช้ของ

คุณ

1

ต้องแน่ใจว่า ได้ต่อ MacBook Pro เข้ากับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายอีเธอร์เน็ตหรือ Wi-

Fi แล้ว (หากต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ให้ทำาตามคำาแนะนำาบน หน้า 58)

2

ในบานหน้าต่าง Mac OS X Utilities ให้เลือก Reinstall Mac OS X และคลิก Continue

3

ในบานหน้าต่างที่ระบบขอให้คุณเลือกดิสก์ ให้เลือกดิสก์ Mac OS X ปัจจุบันของคุณ (ใน

เกือบทุกกรณี จะมีเพียงหนึ่งรายการเท่านั้นที่ใช้ได้)

4

หากต้องการเลือกหรือยกเลิกการเลือกซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ให้คลิก Customize

5

คลิก Install

background image

60

บทที่ 4

มีปัญหา พบวิธีแก้ไข

คุณสามารถติดตั้ง Mac OS X ได้โดยไม่ต้องล้างดิสก์ ซึ่งบันทึกไฟล์และค่าติดตั้งที่มีอยู่

เดิมของคุณ หรือคุณสามารถล้างดิสก์ก่อน ซึ่งจะลบข้อมูลของคุณทั้งหมดและปล่อยให้

เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นพร้อมให้คุณติดตั้ง Mac OS X และแอปพลิเคชัน Apple อีกครั้ง
หลังจากติดตั้ง Mac OS X คุณสามารถเข้าไปที่ Mac App Store และดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน Apple ของคุณ

สิ่งสำคัญ:

Apple ขอแนะนำาให้คุณสำารองข้อมูลในดิสก์ของคุณก่อนที่จะคืนค่าการตั้งค่า

ซอฟต์แวร์ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่สูญหาย

การคืนค่าการตั้งค่าคอมพิวเตอร์กลับเป็นค่าติดตั้งจากโรงงาน

เมื่อคุณคืนค่าการตั้งค่าคอมพิวเตอร์กลับเป็นค่าติดตั้งจากโรงงาน ทุกอย่างที่อยู่บน

คอมพิวเตอร์ (บัญชีผู้ใช้ของคุณ ค่าติดตั้งของเครือข่าย รวมถึงไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมด

ของคุณ) จะถูกลบทิ้ง ก่อนคืนค่าการตั้งค่า คุณควรสำารองข้อมูลไฟล์ใดๆ ที่คุณต้องการ

เก็บไว้ด้วยการคัดลอกไฟล์เหล่านั้นไปไว้ที่ดิสก์อื่น จดค่าติดตั้งเครือข่ายของคุณจากส่วน

ค่าปรับแต่ง Network ลงบนกระดาษเพื่อช่วยให้คุณเชื่อมต่ออีกครั้งได้ง่ายขึ้นหลังจาก

ติดตั้ง Mac OS X อีกครั้ง

1

ต้องแน่ใจว่า ได้ต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายอีเธอร์เน็ตหรือ Wi-Fi แล้ว

(หากต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ให้ทำาตามคำาแนะนำาบน หน้า 58)

2

ในบานหน้าต่าง Mac OS X Utilities ให้เลือก Disk Utility และคลิก Continue

3

เลือกดิสก์ในรายการทางด้านซ้าย และคลิกแท็บ Erase

4

เลือก Mac OS Extended (Journaled) จากเมนูป๊อบอัพของ Format พิมพ์ชื่อสำาหรับ

ดิสก์ และคลิก Erase

5

หลังจากล้างดิสก์แล้ว ให้เลือก Disk Utility > Quit Disk Utility

6

ในบานหน้าต่าง Mac OS X Utilities ให้เลือก Reinstall Mac OS X และคลิก Continue

7

หากต้องการติดตั้ง Mac OS X และแอปพลิเคชันของคุณอีกครั้ง ให้ทำาตามคำาแนะนำาใน

Mac OS X Installer

background image

61

บทที่ 4

มีปัญหา พบวิธีแก้ไข

หลังจากคืนค่าการติดตั้ง Mac OS X และแอปพลิเคชันของ Apple แล้ว คุณสามารถเลือก

คืนค่าการติดตั้งข้อมูลและแอปพลิเคชันอื่นๆ จากการสำารองข้อมูลที่อยู่ใน Time Machine