MacBook Pro - มีปัญหา พบวิธีแก้ไข

background image

มีปัญหา พบวิธีแก้ไข

4

background image

52

บทที่ 4

มีปัญหา พบวิธีแก้ไข

บางครั้งที่คุณอาจมีปัญหาในขณะทำางานกับ MacBook Pro ของคุณ อ่านเคล็ดลับ

แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อคุณมีปัญหา คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลการแก้ไขปัญหาเพิ่ม

เติมได้ใน Help Center หรือบนเว็บไซต์ความช่วยเหลือของ MacBook Pro ที่

www.apple.com/asia/support/macbookpro
หากคุณประสบปัญหากับการทำางานกับ MacBook Pro ของคุณ ส่วนใหญ่จะมีวิธีง่ายๆ

และรวดเร็วในการแก้ปัญหา นึกถึงสถานการณ์ที่นำามาสู่ปัญหา จดบันทึกในสิ่งที่คุณทำา

ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นจะช่วยให้คุณจำากัดสาเหตุของปัญหาให้แคบลงและหาคำาตอบที่คุณ

ต้องการ สิ่งที่จะต้องบันทึก:

Â

แอปพลิเคชันที่คุณกำาลังใช้เมื่อเกิดปัญหา ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะกับแอปพลิเคชันเฉพาะ

นั้นอาจระบุได้ว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวนั้นเข้ากันไม่ได้กับเวอร์ชันของ Mac OS X ที่ติด

ตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

Â

ซอฟต์แวร์ใหม่ที่คุณติดตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟต์แวร์ที่เพิ่มรายการลงในโฟลเดอร์

System

Â

ฮาร์ดแวร์ใหม่ใด ๆ ที่คุณติดตั้งลงไป เช่น หน่วยความจำาเสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วง