MacBook Pro - การติดตั้ง MacBook Pro

background image

การติดตั้ง MacBook Pro

MacBook Pro ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและเริ่มใช้งานได้

ทันที หน้าต่อไปนี้จะนำาคุณผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้ง รวมถึงงานต่าง ๆ เหล่านี้คือ:

Â

การเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ไฟ MagSafe ขนาด 85 วัตต์

Â

การเชื่อมต่อสายเคเบิลและการเข้าถึงเครือข่าย

Â

การเปิดเครื่อง MacBook Pro

Â

การกำาหนดค่าบัญชีผู้ใช้และค่าติดตั้งอื่น ๆ โดยใช้ Setup Assistant

Â

การติดตั้งเดสก์ท็อป Mac OS X และค่าปรับแต่งอื่นๆ

background image

10

บทที่ 1

พร้อม ตั้งค่า ไป

สิ่งสำคัญ:

ลอกฟิล์มป้องกันรอบ ๆ อะแดปเตอร์ไฟ MagSafe 85 วัตต์ออกก่อน

ติดตั้ง MacBook Pro ของคุณ
ขั้นที่ 1:

เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ไฟ MagSafe ขนาด 85 วัตต์เพื่อจ่ายไฟให้กับ

MacBook Pro และชาร์จแบตเตอรี่

ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊ก AC เข้ากับอะแดปเตอร์ไฟจนสุดแล้วและขาของปลั๊ก AC

นั้นอยู่ในตำาแหน่งที่ต่อออกมาอย่างสมบูรณ์ เสียบปลั๊ก AC ของอะแดปเตอร์ไฟเข้ากับ

เต้าเสียบไฟและเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตไฟ MagSafe เมื่อขั้วต่อ MagSafe เข้าใกล้กับ

พอร์ต คุณจะรู้สึกถึงแรงแม่เหล็กดึงเข้าไป

ขั้วต่อ MagSafe

สายไฟ AC

ปลั๊ก AC

¯

พอร์ตไฟ MagSafe

ในการขยายการเข้าถึงของอะแดปเตอร์ไฟ ให้เปลี่ยนปลั๊ก AC ด้วยสายไฟ AC ก่อนอื่นให้

ออกแรงดึงปลั๊ก AC ขึ้นเพื่อถอดออกจากอะแดปเตอร์ จากนั้นให้ต่อสายไฟ AC เข้ากับ

อะแดปเตอร์ โดยให้แน่ใจว่าติดแน่น
เมื่อถอดอะแดปเตอร์ไฟออกจากเต้าเสียบหรือจากคอมพิวเตอร์ ให้ดึงที่ปลั๊ก ไม่ใช่สายไฟ

background image

11

บทที่ 1

พร้อม ตั้งค่า ไป

ครั้งแรกเมื่อคุณต่ออะแดปเตอร์เข้ากับ MacBook Pro ไฟแสดงสถานะบนช่องต่อ

MagSafe เริ่มเรืองแสง ไฟสีเหลืองแสดงว่าแบตเตอรี่กำาลังชาร์จ ไฟสีเขียวแสดงว่า

แบตเตอรี่ชาร์จไฟเต็มแล้ว หากคุณไม่เห็นไฟดวงใดสว่างขึ้น ตรวจดูให้แน่ใจว่าขั้วต่อนั้น

อยู่ในตำาแหน่งที่ถูกต้องและได้เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ไฟเรียบร้อย
ขั้นที่ 2:

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายหรือมีสาย

Â

เมื่อต้องการใช้เครือข่ายไร้สายที่มีในเทคโนโลยี 802.11n Wi-Fi อยู่ภายในตัว โปรด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีฐานไร้สายถูกเปิดอยู่ และคุณทราบชื่อของเครือข่าย หลังจาก

ที่เปิดเครื่อง MacBook Pro ของคุณ Setup Assistant จะนำาคุณผ่านเข้าสู่ขั้นตอน

การเชื่อมต่อ สำาหรับเคล็ดลับการแก้ไขปัญหา ให้ดูใน หน้า 64

Â

วิธีใช้การเชื่อมต่อแบบมีสาย ให้เชื่อมต่อปลายสายสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตด้านหนึ่งเข้ากับ

MacBook Pro ของคุณและปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับโมเด็มต่อสายเคเบิล โมเด็ม DSL

หรือเครือข่าย

®

G

พอร์ตอีเธอร์เน็ตกิกะบิต

(10/100/1000Base-T)

สายอีเธอร์เน็ต

background image

12

บทที่ 1

พร้อม ตั้งค่า ไป

ขั้นที่ 3:

กดปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง (®) สั้น ๆ เพื่อเปิดใช้งาน MacBook Pro ของคุณ

คุณจะได้ยินเสียงขณะที่คุณเปิดเครื่อง

®

®

ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง

เครื่อง MacBook Pro จะใช้เวลาสักครู่ในการเริ่มต้น หลังจากที่เครื่องเริ่มต้น Setup

Assistant จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
ถ้า MacBook Pro ของคุณไม่เปิดใช้งาน ให้ดูที่ “ถ้า MacBook Pro ของคุณไม่เปิดใช้

งานหรือเริ่มต้นทำางาน” ที่หน้า 54

background image

13

บทที่ 1

พร้อม ตั้งค่า ไป

ขั้นที่ 4:

กำาหนดค่า MacBook Pro ด้วย Setup Assistant

ครั้งแรกที่คุณเปิดใช้งาน MacBook Pro ของคุณ Setup Assistant จะเริ่มทำางาน

Setup Assistant ช่วยคุณระบุเครือข่าย Wi-Fi ติดตั้งบัญชีผู้ใช้และโอนข้อมูลจาก

Mac หรือพีซีอีกเครื่องหนึ่ง คุณยังสามารถโอนข้อมูลจากการสำารองข้อมูลที่อยู่ใน Time

Machine หรือดิสก์อื่น
หากคุณกำาลังถ่ายโอนจาก Mac เครื่องอื่น คุณอาจต้องอัปเดตซอฟต์แวร์หาก Mac เครื่อง

นั้นไม่ได้ติดตั้ง Mac OS X รุ่น 10.5.3 หรือใหม่กว่า หากต้องการถ่ายโอนจากพีซี ให้

ดาวน์โหลด Migration Assistant จาก www.apple.com/migrate-to-mac และติด

ตั้งบนพีซีที่คุณต้องการถ่ายโอนข้อมูลออกมา
หลังจากที่เริ่มใช้ Setup Assistant บน MacBook Pro ของคุณ คุณก็สามารถทิ้ง

เครื่องเอาไว้ขณะประมวลผลกลางคันโดยไม่ต้องยกเลิก แล้วให้ย้ายไปที่คอมพิวเตอร์อีก

เครื่องถ้าคุณจำาเป็นต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ของเครื่องดังกล่าว จากนั้นให้ย้อนกลับไปที่

MacBook Pro ของคุณเพื่อทำาการติดตั้งให้แล้วเสร็จ
หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Setup Assistant เพื่อถ่ายโอนข้อมูลเมื่อเปิดใช้

MacBook Pro เป็นครั้งแรก คุณสามารถดำาเนินการได้ในภายหลังโดยใช้ Migration

Assistant เปิด Migration Assistant ภายในโฟลเดอร์ Utilities ใน Launchpad

สำาหรับความช่วยเหลือเมื่อใช้ Migration Assistant ให้เปิด Help Center และค้นหา

คำาว่า “Migration Assistant”

background image

14

บทที่ 1

พร้อม ตั้งค่า ไป

หากต้องการติดตั้ง MacBook Pro:

1

ใน Setup Assistant ให้ทำาตามคำาแนะนำาบนหน้าจอจนกระทั่งคุณไปที่หน้าจอ

“Transfer Information to This Mac”

2

ทำาการติดตั้งขั้นพื้นฐาน ทำาการติดตั้งพร้อมการถ่ายโอน หรือโอนย้ายข้อมูลจากการสำารอง

ข้อมูลที่อยู่ใน Time Machine หรือดิสก์อื่น:

Â

หากต้องการทำาการติดตั้งขั้นพื้นฐาน เลือก “Don’t transfer now” และคลิก

Continue ทำาตามพร้อมท์ที่เหลือเพื่อเลือกเครือข่ายแบบใช้สายหรือแบบไร้สาย ติดตั้ง

บัญชี และออกจาก Setup Assistant

Â

หากต้องการทำาการติดตั้งพร้อมการถ่ายโอน เลือก “From another Mac or PC” และ

คลิก Continue ทำาตามคำาแนะนำาบนหน้าจอเพื่อเลือก Mac หรือพีซีที่คุณต้องการถ่าย

โอนข้อมูลออกมา Mac หรือพีซีของคุณต้องอยู่บนเครือข่ายแบบใช้สายหรือแบบไร้สาย

ในเครือข่ายเดียวกัน ทำาตามคำาแนะนำาบนหน้าจอสำาหรับการถ่ายโอน

Â

หากต้องการโอนย้ายข้อมูลจากการสำารองข้อมูลที่อยู่ใน Time Machine หรือดิสก์อื่น

เลือก “From a Time Machine backup or other disk” และคลิก Continue เลือก

การสำารองข้อมูลหรือดิสก์อื่นที่คุณต้องการถ่ายโอนข้อมูลออกมา ทำาตามคำาแนะนำาบน

หน้าจอ

ถ้าคุณไม่ประสงค์ที่จะเก็บหรือใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น จะเป็นการดีที่สุดที่คุณจะถอนสิทธิ์

จากการเล่นเพลง วิดีโอ หรือหนังสือเสียงที่คุณได้สั่งซื้อเอาไว้แล้วจาก iTunes Store การ

ถอนสิทธิ์คอมพิวเตอร์จะช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้งานเพลง วิดีโอ หรือหนังสือเสียง

ที่คุณเคยสั่งซื้อเอาไว้แล้วและห้ามให้มีการอนุญาตอื่นใดสำาหรับการใช้งานได้อีก สำาหรับ

ข้อมูลเกี่ยวกับการถอนสิทธิ์ ให้เลือก iTunes Help จากเมนู Help ใน iTunes

background image

15

บทที่ 1

พร้อม ตั้งค่า ไป

ขั้นที่ 5:

ปรับแต่งเดสก์ทอป Mac OS X และกำาหนดการปรับแต่งของคุณ

คุณสามารถทำาให้เดสก์ท็อปของคุณมีรูปโฉมตามแบบที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วโดย

ใช้ System Preferences ซึ่งเป็นศูนย์คำาสั่งสำาหรับค่าติดตั้งส่วนใหญ่บน MacBook

Pro ของคุณ เลือก Apple () > System Preferences จากแถบเมนู หรือคลิกไอคอน

System Preferences ใน Dock

แถบเมนู

เมนูวิธีใช้

ไอคอนค้นหาสปอตไลท์

ไอคอน Finder

ไอคอน System Preferences

Dock

background image

16

บทที่ 1

พร้อม ตั้งค่า ไป

สิ่งสำคัญ:

คุณสามารถกำาหนดตัวเลือกเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณในค่าปรับแต่ง Users

& Groups ในกรณีที่คุณลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบของคุณ สำาหรับความช่วยเหลือที่

เกี่ยวกับ System Preferences ให้เปิด Help Center และค้นหาคำาว่า "system

preferences" หรือค้นหาค่าปรับแต่งเฉพาะที่คุณต้องการความช่วยเหลือ