MacBook Pro - การตั้งให้ MacBook Pro เข้าสู่สถานะพักเครื่องหรือปิดเครื่อง

background image

การตั้งให้ MacBook Pro เข้าสู่สถานะพักเครื่องหรือปิดเครื่อง

เมื่อเสร็จจากการทำางานกับ MacBook Pro แล้ว คุณสามารถตั้งให้เครื่องเข้าสู่สถานะพัก

เครื่องหรือปิดเครื่องได้

การตั้งให้ MacBook Pro เข้าสู่สถานะพักเครื่อง

หากคุณจะทิ้ง MacBook Pro ไปเพียงช่วงสั้นๆ ให้หยุดพักเครื่องไว้ ขณะที่เครื่อง

คอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะพักเครื่อง คุณสามารถปลุกให้เครื่องตื่นได้อย่างรวดเร็วและข้าม

ขั้นตอนการเริ่มต้น
เพื่อตั้งให้ MacBook Pro หยุดพัก ให้ทำาตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

Â

ปิดจอแสดงผล

Â

เลือก Apple () > Sleep จากแถบเมนู

Â

กดปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง (®) และคลิกที่ Sleep ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ

Â

เลือก Apple () > System Preferences แล้วคลิก Energy Saver และตั้งเวลา

พักเครื่อง

ข้อสังเกต:

รอสองสามวินาทีจนกว่าไฟแสดงสถานะพักเครื่องเริ่มกะพริบเป็นจังหวะ

(แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะพักเครื่องและฮาร์ดดิสก์ได้หยุดหมุนแล้ว) ก่อน

เคลื่อนย้าย MacBook Pro ของคุณ การเคลื่อนย้าย MacBook Pro ขณะที่ฮาร์ดดิสก์

กำาลังหมุนสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ฮาร์ดดิสก์ ก่อให้เกิดความสูญหายของข้อมูล

หรือทำาให้ไม่สามารถเปิดเครื่องจากฮาร์ดดิสก์ได้

background image

17

บทที่ 1

พร้อม ตั้งค่า ไป

วิธีการปลุกเครื่อง MacBook Pro ของคุณ:

Â

หากจอแสดงผลปิดอยู่เพียงเปิดหน้าจอเพื่อปลุกเครื่อง MacBook Pro ของคุณ

Â

หากจอแสดงผลเปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง (®) หรือกดแป้นใด ๆ

บนแป้นพิมพ์

เมื่อ MacBook Pro กลับมาทำางานใหม่ แอปพลิเคชัน เอกสาร และค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์

จะเหมือนกับตอนที่คุณปล่อยทิ้งไว้

การปิดระบบการทำางานของ MacBook Pro

ถ้าคุณจะไม่ใช้ MacBook Pro เป็นเวลาสองสามวันหรือนานกว่านั้น จะเป็นการดีที่สุดที่จะ

ปิดเครื่อง ไฟแสดงสถานะการพักเครื่องจะยังติดอยู่ชั่วครู่ในระหว่างการปิดระบบ
หากต้องการปิดเครื่อง MacBook Pro ให้ทำาตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:

Â

เลือก Apple () > Shut Down จากแถบเมนู

Â

กดปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง (®) และคลิกที่ Shut Down ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฎขึ้น

หากคุณวางแผนจัดเก็บเครื่อง MacBook Pro ของคุณไว้เป็นระยะเวลานาน โปรดดู

หน้า 78 สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการป้องกันพลังงานแบตเตอรี่หมด

background image
background image

Help Center

Mac OS X

www.apple.com/th/macosx

2