MacBook Pro - Problémy s komunikáciou prostredníctvom Wi-Fi.

background image

Problémy s komunikáciou prostredníctvom Wi-Fi.

Ak máte problémy s komunikáciou prostredníctvom Wi-Fi:

Â

Uistite sa, že je počítač alebo sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, spustená a má
bezdrôtový bezdrôtový prístupový bod (Access Point).

Â

Uistite sa, že ste softvér nastavili správne a v súlade s inštrukciami dodanými k vašej
základni (base station) alebo prístupovému bodu.

Â

Uistite sa, že sa váš MacBook Pro nachádza v dosahu antény iného počítača alebo
prístupového bodu siete. Prítomnosť elektronických zariadení alebo kovových
predmetov môže spôsobovať rušenie bezdrôtovej komunikácie a znížiť dosah siete.
Príjem signálu môžete zvýšiť premiestnením alebo otočením počítača.

Â

Skontrolujte stavovú ikonu Wi-Fi (Z) v lište. Jedna až štyri zobrazené paličky indikujú
intenzitu signálu. Ak nevidíte žiadne paličky, skúste sa presunúť na iné miesto.

Â

Získajte online pomoc tak, že vyberiete Pomocník > Centrum pomoci a potom
vyhľadáte termín „Wi-Fi“. Ďalšie informácie nájdete aj v dokumentácii k vášmu
bezdrôtovému zariadeniu.

background image

65

Kapitola 4

Problémy a ich riešenie