MacBook Pro - Problémy, ktoré zabraňujú používaniu MacBooku Pro

background image

Problémy, ktoré zabraňujú používaniu MacBooku Pro

Ak váš MacBook Pro nereaguje a kurzor sa nehýbe
V ojedinelých prípadoch sa môže stať, že aplikácia prestane reagovať - „zamrzne“.
Mac OS X ponúka funkciu, ktorá umožňuje ukončiť zamrznutú aplikáciu bez toho,
aby ste museli reštartovať počítač.

Vynútené ukončenie aplikácie:

1

Stlačte klávesy Command (x)-Option-Esc, alebo vyberte v lište Apple () > Vynútiť
ukončenie.
Zobrazí sa okno vynúteného ukončenia aplikácie, v ktorom je daná aplikácia označená.

2

Kliknite na Vynútiť ukončenie.
Aplikácia bude ukončená bez toho, aby boli ukončené ostatné aplikácie.

V tomto okne môžete v prípade potreby reštartovať Finder.

Potom reštartuje počítač. Problém tak bude úplne odstránený.

Ak sa tento problém opakuje častejšie, z lišty vo vrchnej časti obrazovky vyberte
Pomocník > Centrum pomoci. Pre získanie ďalších informácií o stave, kedy počítač
nereaguje, zadajte do vyhľadávania „zamrznúť“ alebo „nereagovať“.

Ak sa tento problém opakuje len pri používaní určitej aplikácie, kontaktujte výrobcu
softvéru a zistite, či je kompatibilný s vaším počítačom. Informácie o podpore
a kontaktné informácie týkajúce sa softvéru dodaného s MacBookom Pro nájdete
na stránke www.apple.com/downloads.

background image

54

Kapitola 4

Problémy a ich riešenie

Ak ste si istý, že je aplikácia kompatibilná, budete zrejme musieť preinštalovať systém
počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti „Oprava, obnova a preinštalovanie softvéru
Mac OS X“ na strane 56.

Ak váš MacBook Pro zamrzne už počas štartovania, alebo uvidíte blikajúci otáznik,
prípadne je obrazovka tmavá a indikátor režimu spánku svieti (počítač nie je
v režime spánku)
Blikajúci otáznik zvyčajne znamená, že počítač nemôže nájsť operačný systém na
pevnom disku alebo na iných diskoch pripojených k počítaču.

Â

Počkajte niekoľko sekúnd. Ak sa počítač nespustí, vypnite ho stlačením a podržaním
tlačidla napájania (®) po dobu približne 8-10 sekúnd. Odpojte všetky externé
periférne zariadenia a skúste reštartovať počítač stlačením tlačidla napájania (®),
pričom zároveň podržíte stlačený kláves Option. Pri spúšťaní počítača kliknite
na ikonu pevného disku a potom na šípku vpravo. Po spustení počítača otvorte
Systémové nastavenia a kliknite na Štartovací disk. Vyberte lokálny systémový
priečinok Mac OS X.
Ak sa tento problém opakuje častejšie, budete zrejme musieť preinštalovať systém
počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti „Oprava, obnova a preinštalovanie
softvéru Mac OS X“ na strane 56.

Ak sa váš MacBook Pro nezapne alebo nespustí
Postupne vyskúšajte nasledovné úkony, až kým sa počítač nezapne:

Â

Uistite sa, že je napájací adaptér riadne pripojený k počítaču a do fungujúcej
elektrickej zásuvky. Uistite sa, že používate napájací adaptér 85W MagSafe dodaný
s vaším MacBookom Pro. Ak napájací adaptér prestane nabíjať a indikátor na
konektore MagSafe sa po pripojení napájacieho kábla nerozsvieti, skontrolujte,
či je napájací adaptér správne zložený, prípadne ho skúste zasunúť do inej zásuvky.

background image

55

Kapitola 4

Problémy a ich riešenie

Â

Skontrolujte, či nie je potrebné nabiť batériu. Stlačte malé tlačidlo na ľavej strane
vášho počítača. Rozsvieti sa 1 až 8 svetiel indikátora nabitia batérie. Ak svieti jedno
svetlo, pripojte napájací adaptér a nabite batériu. Viac informácií o indikátoroch
stavu batérie nájdete na strane 56.

Â

Ak problém pretrváva, zatvorte všetky otvorené dokumenty a ukončite všetky
aplikácie. Ak sa problém opakuje, obnovte na MacBooku Pro pôvodné nastavenia
(všetky vaše súbory a údaje budú zachované) stlačením a podržaním ľavého klávesu
Shift, ľavého klávesu Option (alt), ľavého klávesu Control a tlačidla napájania (®)
naraz, po dobu približne 5 sekúnd, až kým sa počítač nereštartuje.

Â

Ak ste nedávno nainštalovali prídavný pamäťový modul, skontrolujte, či je správne
nainštalovaný a či je kompatibilný s vaším počítačom. Vyskúšajte, či bude možné
počítač spustiť po odstránení nového a nainštalovaní starého pamäťového modulu
(viac na strane 45).

Â

Stlačte tlačidlo napájania (®) a ihneď nato stlačte a podržte kombináciu kláves
Command (x), Option, P a R, až kým nezaznie zvukový signál štartovania počítača
druhýkrát, čo signalizuje reštartovanie parametrickej RAM (PRAM).

Â

Ak ani po tomto úkone nie je možné zapnúť váš MacBook Pro, pozrite si časť „Ďalšie
informácie, servis a podpora“ na strane 65, kde nájdete informácie o kontaktovaní
spoločnosti Apple kvôli servisu.

Ak obrazovka náhle stmavne, alebo váš MacBook Pro zamrzne
Skúste reštartovať váš MacBook Pro.

1

Odpojte všetky zariadenia pripojené k vášmu MacBooku Pro okrem napájacieho
adaptéra.

2

Stlačením tlačidla napájania (®) reštartujte systém.

background image

56

Kapitola 4

Problémy a ich riešenie

3

Pred pripojením externých zariadení a pokračovaním v práci nabite batériu na
približne 10% svojej kapacity.
Ak chcete zistiť stav nabitia batérie, kliknite na stavovú ikonu batérie (

) v lište

alebo na svetlá indikátora stavu batérie na ľavej strane vášho MacBooku Pro.

Obrazovka môže stmavnúť aj vtedy, keď je táto funkcia aktivovaná v Šetriči energie.

Ak po stlačení tlačidla batérie všetky svetlá indikátora krátko bliknú päťkrát rýchlo
po sebe
Je potrebné vymeniť batériu. Kontaktujte Apple Retail Store alebo autorizovaného
servisného partnera spoločnosti Apple.

Ak po stlačení tlačidla batérie svetlá indikátora batérie krátko bliknú smerom zľava
doprava a potom sprava doľava päťkrát po sebe
Batéria nebola rozpoznaná. Kontaktujte Apple Retail Store alebo autorizovaného
servisného partnera spoločnosti Apple.

Ak nie je možné vysunúť disk
Zatvorte všetky aplikácie, ktoré môžu používať disk a skúste ho znovu vysunúť. Ak
problém pretrváva, reštartujte počítač a ihneď stlačte a podržte tlačidlo trackpadu.