MacBook Pro - Oprava, obnova a preinštalovanie softvéru Mac OS X

background image

Oprava, obnova a preinštalovanie softvéru Mac OS X

Mac OS X obsahuje utility na opravu a obnovu, ktoré vám môžu byť užitočné pri
odstraňovaní problémov a dokážu obnoviť softvér na pôvodné nastavenia. Tieto
utility môžete spustiť z aplikácie Utility Mac OS X aj v prípade, že sa váš počítač
správne nespúšťa.

background image

57

Kapitola 4

Problémy a ich riešenie

Použite aplikáciu Utility Mac OS X na:

Â

Obnovu softvéru a dát zo zálohy Time Machine.

Â

Preinštalovanie systému Mac OS X a Apple aplikácií.

Â

Obnovu pôvodných nastavení počítača vymazaním disku a preinštalovaním
systému Mac OS X a Apple aplikácií.

Â

Opravu disku počítača pomocou diskovej utility.

Ak váš počítač zistí problém, automaticky spustí aplikáciu Utility Mac OS X.
Môžete ju tiež spustiť manuálne — reštartovaním počítača.

background image

58

Kapitola 4

Problémy a ich riešenie

Ak chcete otvoriť aplikáciu Utility Mac OS X:

m

Reštartuje počítač a zároveň podržte stlačené klávesy Command (x) a R. Zobrazí sa
panel aplikácie Utility Mac OS X.

Niektoré z utilít v aplikácii Utility Mac OS X vyžadujú prístup na internet a obchod
Mac App Store. Zrejme sa budete musieť uistiť, či je váš počítač pripojený na internet
prostredníctvom ethernetu alebo Wi-Fi.

Pre pripojenie prostredníctvom Wi-Fi siete:

1

V stavovom menu Wi-Fi v pravom hornom rohu obrazovky vyberte sieť.

2

Ak je to potrebné, zadajte jej heslo.

Ak sa chcete pripojiť k zatvorenej sieti, vyberte Pripojiť sa k inej sieti. Zadajte meno
a heslo siete.

Oprava disku pomocou diskovej utility

Ak máte problémy s vaším počítačom, alebo ak sa po spustení počítača zobrazí
aplikácia Utility Mac OS X, bude zrejme potrebné opraviť disk počítača.

1

V paneli Utility Mac OS X vyberte diskovú utilitu a kliknite na Pokračovať.

2

V zozname vľavo vyberte disk alebo partíciu a kliknite na panel First Aid (Prvá pomoc).

3

Kliknite na Opraviť disk.

Ak disková utilita nedokáže opraviť disk, vytvorte si zálohu vašich dát a nasledujte
inštrukcie v časti „Oprava, obnova a preinštalovanie softvéru Mac OS X“ na strane 56.

Viac informácií o diskovej utilite a jej možnostiach nájdete v centre pomoci, prípadne
otvorte diskovú utilitu (v priečinku Utility v Launchpade) a vyberte Pomocník >
Pomocník pre diskovú utilitu.

background image

59

Kapitola 4

Problémy a ich riešenie

Obnova informácií pomocou zálohy Time Machine

Ak si vytvárate zálohy Time Machine, môžete pomocou utility na obnovu obnoviť
všetky informácie vo vašom počítači do predchádzajúceho stavu.
Time Machine použite na obnovu informácií len na tom počítači, ktorý bol použitý
ako zdroj pri vytváraní záloh. Ak chcete preniesť informácie zo zálohy na nový počítač,
použite aplikáciu Sprievodca migráciou (v priečinku Utility v Launchpade).

1

Ak sa vaša záloha nachádza na zariadení Time Capsule, uistite sa, že ste pripojení
k ethernetovej alebo Wi-Fi sieti. (Pre pripojenie k Wi-Fi sieti nasledujte inštrukcie na
strane 58.)

2

V paneli Utility Mac OS X kliknite na Obnoviť zo zálohy Time Machine a potom kliknite
na Pokračovať.

3

Vyberte disk, ktorý obsahuje zálohu Time Machine a nasledujte inštrukcie na obrazovke.

Preinštalovanie systému Mac OS X a Apple aplikácií

Za istých podmienok bude potrebné preinštalovať systém Mac OS X a Apple aplikácie.
Systém môžete preinštalovať tak, že vaše súbory a nastavenia nebudú dotknuté.

1

Uistite sa, že je váš MacBook Pro pripojený na internet prostredníctvom ethernetovej
alebo Wi-Fi siete. (Pre pripojenie k Wi-Fi sieti nasledujte inštrukcie na strane 58.)

2

V paneli Utility Mac OS X kliknite na Preinštalovať Mac OS X a potom kliknite na
Pokračovať.

3

V paneli s výberom disku vyberte váš aktuálny Mac OS X disk (vo väčšine prípadov je to
jediný dostupný disk).

4

Ak chcete pridať alebo odstrániť voliteľný softvér, kliknite na Prispôsobiť.

5

Kliknite na Inštalovať.

background image

60

Kapitola 4

Problémy a ich riešenie

Mac OS X môžete nainštalovať bez vymazania disku, čím zachováte vaše existujúce súbory
a nastavenia, alebo môžete cieľový oddiel pred inštaláciou vymazať, odstrániť tak všetky
vaše dáta a pripraviť počítač na preinštalovanie Mac OS X a ostatných aplikácií.
Po nainštalovaní Mac OS X môžete prejsť do obchodu Mac App Store a znovu si stiahnuť
všetky vaše Apple aplikácie.

Dôležité: 

Apple odporúča pred obnovením softvéru zálohovať všetky dáta z pevného

disku. Apple nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú stratu údajov.

Obnova pôvodných nastavení na počítači

Pri obnovení počítača na pôvodné nastavenia z neho budú vymazané všetky informácie
(vaše užívateľské účty, nastavenia siete a všetky vaše súbory a priečinky). Pred obnovou
prekopírujte všetky súbory, ktoré si chcete ponechať, na iný disk. Opíšte si nastavenia
siete, aby ste sa po preinštalovaní systému mohli ihneď pripojiť na internet.

1

Uistite sa, že ste pripojení na internet prostredníctvom ethernetovej alebo Wi-Fi siete.
(Pre pripojenie k Wi-Fi sieti nasledujte inštrukcie na strane 58.)

2

V paneli Utility Mac OS X vyberte diskovú utilitu a potom kliknite na Pokračovať.

3

V zozname vľavo vyberte disk alebo partíciu a kliknite na panel Vymazať.

4

Z vyskakovacieho menu Formát vyberte Mac OS Extended (Journaled), zadajte názov
disku a kliknite na Vymazať.

5

Po vymazaní disku vyberte Disková utilita > Ukončiť diskovú utilitu.

6

V paneli Utility Mac OS X kliknite na Preinštalovať Mac OS X a potom kliknite na
Pokračovať.

7

Pre preinštalovanie Mac OS X a vašich aplikácií nasledujte inštrukcie inštalátora Mac OS X.
Po obnove Mac OS X a vašich Apple aplikácií môžete selektívne obnoviť ďalšie vaše
dáta a aplikácie zo zálohy Time Machine.

background image

61

Kapitola 4

Problémy a ich riešenie