MacBook Pro - Dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti

background image

Dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti

UPOZORNENIE: 

Dôsledkom nedodržania bezpečnostných predpisov môže dôjsť

k vzniku požiaru, zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo inému zraneniu, či škode.

Vstavaná batéria Batériu z vášho MacBooku Pro nikdy nevyberajte. Výmenu
batérie smie vykonávať len autorizovaný poskytovateľ servisu Apple. Ak vám váš
MacBook Pro spadol, alebo je zdeformovaný, ohnutý či poškodený, prestaňte ho
okamžite používať. Nevystavujte váš MacBook Pro extrémnym zdrojom tepla, ako
sú radiátory alebo ohniská, kde môžu teploty presiahnuť 100° C.

Správne zaobchádzanie Aj pri bežnom používaní sa môže spodná časť
MacBooku Pro zahriať na vysokú teplotu. MacBook Pro spĺňa limity povrchových
teplôt dostupných užívateľom, ktoré sú definované v medzinárodných štandardoch
pre bezpečnosť informačných technológií (IEC 60950-1).

background image

71

Kapitola 5

Ďalšie dôležité informácie

Aby ste minimalizovali riziko vzniku popálenín a zabezpečili bezpečnú prevádzku
počítača, dodržujte nasledovné pokyny:

Â

MacBook Pro umiestnite a používajte na pevnej a stabilnej ploche tak, aby bola
zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu pod počítačom a v jeho okolí.

Â

MacBook Pro nikdy nepoužívajte na poduškách a podobných mäkkých povrchoch,
pretože tieto môžu blokovať ventilačné otvory.

Â

Pri práci s MacBookom Pro nikdy neklaďte žiadne predmety na klávesnicu.

Â

Do ventilačných otvorov nikdy nezasúvajte žiadne predmety alebo cudzie telesá.

Â

Ak máte počítač na kolenách a počas používania sa zohreje na veľmi vysokú
teplotu, umiestnite ho na stabilnú pracovnú plochu.

Tekutiny a vlhkosť Počítač používajte a uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od
zdrojov tekutín, ako sú nápoje, umývadlá, vane, sprchy a pod. MacBook Pro je takisto
potrebné chrániť pred vlhkosťou, dažďom, snehom a hmlou.

Napájací adaptér 85W MagSafe Používajte len napájací adaptér dodaný s vaším
MacBookom Pro, alebo napájací adaptér schválený spoločnosťou Apple, ktorý je
kompatibilný s týmto produktom. Pred pripojením adaptéra do elektrickej zásuvky
sa uistite, že je správne zložený.

Napájací adaptér sa počas bežného používania môže zahriať na vysokú teplotu.
Napájací adaptér MagSafe spĺňa limity povrchových teplôt dostupných užívateľom,
ktoré sú definované v medzinárodných štandardoch pre bezpečnosť informačných
technológií (IEC 60950-1).

background image

72

Kapitola 5

Ďalšie dôležité informácie

Aby ste minimalizovali možnosť prehriatia adaptéra alebo riziko vzniku popálenín,
dodržujte nasledovné pokyny:

Â

Napájací adaptér pripájajte priamo do elektrickej zásuvky.

MagSafe konektor

AC konektor

Napájací adaptér MagSafe

Â

Ak používate napájací kábel, umiestnite napájací adaptér na stôl, pracovnú plochu
alebo na podlahu na dobre vetranom mieste.

MagSafe konektor

Napájací adaptér MagSafe

Napájací kábel AC

background image

73

Kapitola 5

Ďalšie dôležité informácie

Ak nastane jedna z nasledujúcich situácií, odpojte napájací adaptér a všetky ostatné
káble:

Â

Chcete pridať pamäť, alebo zvýšiť kapacitu pevného disku.

Â

Chcete vyčistiť povrch počítača (riaďte sa pri tom postupmi uvedenými na strane 76)

Â

Napájací kábel je predraný, alebo zásuvka je poškodená.

Â

Váš MacBook Pro bol vystavený dažďu, nadmernej vlhkosti, alebo sa naň vyliala
tekutina.

Â

Napájací adaptér MacBooku Pro vám spadol a jeho obal sa poškodil, alebo máte
akékoľvek podozrenie, že je potrebný jeho servis alebo oprava.

Napájací port MagSafe obsahuje magnet, ktorý môže vymazať údaje na kreditných
kartách, iPodoch a ďalších zariadeniach. Aby ste ochránili vaše dáta, neumiestňujte
tieto alebo iné zariadenia citlivé na magnetické pole do vzdialenosti menšej ako
25 mm od tohto portu.

Ak sa do portu adaptéra MagSafe dostane nejaká čiastočka, jemne ju odstráňte
suchou vatovou tyčinkou.

Špecifikácie napájacieho adaptéra MagSafe:

Â

Frekvencia: 50 až 60 Hz, jedna fáza

Â

Vstupné napätie: 100 až 240 V

Â

Výstupné napätie: 18.5 V DC, 4.6 A

background image

74

Kapitola 5

Ďalšie dôležité informácie

Poškodenie sluchu  Používanie slúchadiel s vysokou hlasitosťou zvuku môže mať za
následok trvalú stratu sluchu. Časom si zvyknete na vyššiu hlasitosť zvuku, takže zvuk,
ktorý považujete za normálny, vám môže poškodzovať sluch. Ak zaregistrujete zvonenie
v ušiach, alebo budete počuť reč tlmene, prestaňte používať slúchadlá a nechajte si
vyšetriť sluch. Čím vyššia je hlasitosť zvuku, tým rýchlejšie môže dôjsť k poškodeniu
vášho sluchu. Odborníci odporúčajú chrániť si sluch nasledovným spôsobom:

Â

Snažte sa čo najmenej používať slúchadlá s vysokou hlasitosťou.

Â

Nesnažte sa prehlušiť zvuky okolia zvýšením hlasitosti.

Â

Ak nepočujete ľudí rozprávajúcich vo vašej blízkosti, znížte hlasitosť.

Riskantné aktivity Tento počítač nebol navrhnutý na používanie v nukleárnych
zariadeniach, leteckých navigačných a komunikačných systémoch, systémoch
kontroly leteckej dopravy, alebo v akýchkoľvek iných systémoch, kde by zlyhanie
počítača mohlo mať za následok smrť, zranenie osôb alebo závažné narušenie
životného prostredia.

Informácie o laseri v optických diskových mechanikách

UPOZORNENIE: 

Vykonávanie úprav alebo realizácia procedúr, ktoré nie sú uvedené

v manuáli zariadenia, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu.

Optická disková mechanika obsahuje laser, ktorý je pri normálnom použití neškodný,
avšak pri rozobraní by vám mohol poškodiť zrak. V záujme vlastnej bezpečnosti
prenechajte opravy tohto zariadenia na autorizovaného poskytovateľa servisu Apple.

background image

75

Kapitola 5

Ďalšie dôležité informácie