MacBook Pro - Dôležité informácie o zaobchádzaní s produktom

background image

Dôležité informácie o zaobchádzaní s produktom

UPOZORNENIE: 

Nedodržanie týchto zásad pre zaobchádzanie môže mať za

následok poškodenie MacBooku Pro alebo iného zariadenia.

Prevádzkové prostredie Vyhýbajte sa používaniu MacBooku Pro v podmienkach,
ktoré nespĺňajú nasledovné kritériá:

Â

Prevádzková teplota: (10° až 35° C)

Â

Skladovacia teplota: (-20° až 45° C)

Â

Relatívna vlhkosť: 5% až 90% (bez kondenzácie)

Â

Nadmorská výška: (0 až 3048 metrov)

Zapínanie MacBooku Pro Nikdy nezapínajte MacBook Pro, pokiaľ nie sú všetky
jeho interné a externé časti umiestnené na správnom mieste. Používanie počítača,
ktorému chýbajú niektoré časti, môže byť nebezpečné a viesť k jeho poškodeniu.

Prenášanie MacBooku Pro Ak nosíte váš MacBook Pro v batohu alebo kufríku, uistite
sa, že v ňom nie sú žiadne voľne uložené predmety (napríklad mince či spinky na
papier), ktoré by sa mohli dostať do počítača cez otvory ventilátora, štrbinu optickej
mechaniky alebo do niektorého z portov. Dbajte tiež na to, aby sa do blízkosti portu
MagSafe nedostali žiadne zariadenia citlivé na magnetické pole.

Používanie konektorov a portov Konektor nikdy nepripájajte do portu nasilu. Pri
pripájaní zariadenia sa vždy uistite, že sa v porte nenachádzajú žiadne predmety, že je
konektor kompatibilný s portom a že ste konektor správne umiestnili vzhľadom k portu.

background image

76

Kapitola 5

Ďalšie dôležité informácie

Používanie optickej mechaniky SuperDrive v MacBooku Pro podporuje štandardné
12 centimetrové disky. Disky nepravidelného tvaru alebo disky menšie ako 12 cm nie
sú podporované a môžu sa v mechanike zaseknúť.

Zaobchádzanie so sklenými časťami Váš MacBook Pro obsahuje komponenty
vyrobené zo skla, vrátane displeja a trackpadu. Ak dôjde k ich poškodeniu, nepoužívajte
MacBook Pro, kým nebude opravený u autorizovaného poskytovateľa servisu Apple.

Skladovanie MacBooku Pro Ak sa chystáte dlhšiu dobu MacBook Pro nepoužívať,
uskladnite ho na chladnom mieste (ideálna teplota je 22° C) a vybite batériu na 50
percent celkovej kapacity. Ak sa chystáte uskladniť MacBook Pro po dobu dlhšiu ako
5 mesiacov, vybite batériu na približne 50 percent celkovej kapacity. Aby ste zachovali
kapacitu batérie, nabite batériu na 50 percent zhruba každých 6 mesiacov.

Čistenie MacBooku Pro Pred čistením MacBooku Pro a jeho komponentov ho najprv
vypnite a odpojte od napájacieho adaptéra. Na očistenie vonkajšej časti počítača
použite vlhkú jemnú handričku, ktorá nepúšťa vlákna. Zabráňte vniknutiu vlhkosti do
ktoréhokoľvek otvoru. Na počítač a ani v jeho blízkosti nepoužívajte akékoľvek spreje
a rozprašovače. Nepoužívajte aerosólové spreje, rozpúšťadlá alebo agresívne látky,
ktoré by mohli poškodiť povrch počítača.

Čistenie obrazovky MacBooku Pro Pred čistením obrazovky MacBooku Pro ho
najprv vypnite a odpojte od napájacieho adaptéra. Potom navlhčite priloženú čistiacu
handričku a pretrite ňou obrazovku. Nikdy nestriekajte tekutiny priamo na obrazovku.

background image

77

Kapitola 5

Ďalšie dôležité informácie