MacBook Pro - Apple a životné prostredie

background image

Apple a životné prostredie

Spoločnosť Apple Inc. si uvedomuje svoju zodpovednosť a koná tak, aby bol dopad
jej produktov a prevádzok na životné prostredie čo najmenší.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke:

www.apple.com/environment

background image

80