MacBook Pro - Προβλήματα που σας εμποδίζουν να χρησιμοποιήσετε το MacBook Pro

background image

Προβλήματα που σας εμποδίζουν να χρησιμοποιήσετε το

MacBook Pro

Αν το MacBook Pro δεν ανταποκρίνεται ή ο δείκτης δεν κινείται
Σε σπάνιες περιπτώσεις, μια εφαρμογή ενδέχεται να «παγώσει» στην οθόνη. Το
Mac OS X διαθέτει έναν τρόπο τερματισμού μιας «παγωμένης» εφαρμογής, χωρίς να
απαιτείται επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Για να εξαναγκάσετε μια εφαρμογή σε τερματισμό:

1

Πιέστε Command (x)-Option-Esc ή επιλέξτε Apple () > «Επιβολή τερματισμού» από
τη γραμμή μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου «Επιβολή τερματισμού εφαρμογών», με
επιλεγμένη την εφαρμογή.

2

Κάντε κλικ στην «Επιβολή τερματισμού».
Η εφαρμογή τερματίζεται, ενώ όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές παραμένουν ανοιχτές.

Αν απαιτείται, μπορείτε επίσης να επανεκκινήσετε το Finder από αυτό το παράθυρο
διαλόγου.

background image

56

Κεφάλαιο 4

Πρόβλημα, βρείτε τη λύση

Μετά, επανεκκινήστε τον υπολογιστή για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα έχει
διορθωθεί πλήρως.

Αν το πρόβλημα παρουσιάζεται συχνά, επιλέξτε Βοήθεια > Κέντρο Βοήθειας από
τη γραμμή μενού στο άνω μέρος της οθόνης. Διενεργήστε αναζήτηση για τη λέξη
«πάγωμα» για βοήθεια σε περίπτωση παγώματος ή μη ανταπόκρισης του υπολογιστή.

Αν το πρόβλημα παρουσιάζεται μόνο όταν χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη
εφαρμογή, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή της εφαρμογής για να δείτε αν είναι
συμβατή με τον υπολογιστή σας. Για υποστήριξη και πληροφορίες επικοινωνίας
για το λογισμικό που συνοδεύει το MacBook Pro, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.apple.com/downloads.

Αν γνωρίζετε ότι μια εφαρμογή είναι συμβατή, ενδέχεται να απαιτείται
επανεγκατάσταση του λογισμικού του συστήματος του υπολογιστή. Βλ. «Επισκευή,
επαναφορά ή επανεγκατάσταση του λογισμικού Mac OS X» στη σελίδα 60.

Αν το MacBook Pro «παγώνει» κατά την εκκίνηση ή βλέπετε ένα ερωτηματικό που
αναβοσβήνει ή η οθόνη είναι σκοτεινή και η ενδεικτική λυχνία κατάστασης ύπνου
παραμένει σταθερά αναμμένη (όχι σε κατάσταση ύπνου)
Το ερωτηματικό που αναβοσβήνει συνήθως σημαίνει ότι ο υπολογιστής αδυνατεί
να εντοπίσει το λογισμικό του συστήματος στο σκληρό δίσκο ή σε οποιουσδήποτε
δίσκους είναι συνδεδεμένοι στον υπολογιστή.

background image

57

Κεφάλαιο 4

Πρόβλημα, βρείτε τη λύση

Â

Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Αν η εκκίνηση του υπολογιστή καθυστερεί,
απενεργοποιήστε τον πιέζοντας παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας (®) για 8
έως 10 δευτερόλεπτα περίπου. Αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές περιφερειακές
συσκευές και δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή πιέζοντας το κουμπί
τροφοδοσίας (®) ενώ πιέζετε παρατεταμένα το κουμπί Option. Όταν επιτευχθεί
εκκίνηση του υπολογιστή, κάντε κλικ στο εικονίδιο του σκληρού δίσκου και μετά
κάντε κλικ στο δεξιό βέλος. Μετά από την εκκίνηση του υπολογιστή, ανοίξτε
τις «Προτιμήσεις συστήματος» και κάντε κλικ στην επιλογή «Δίσκος εκκίνησης».
Επιλέξτε έναν τοπικό φάκελο του συστήματος Mac OS X.
Αν το πρόβλημα εμφανίζεται συχνά, ενδέχεται να απαιτείται επανεγκατάσταση
του λογισμικού του συστήματος του υπολογιστή. Βλ. «Επισκευή, επαναφορά ή
επανεγκατάσταση του λογισμικού Mac OS X» στη σελίδα 60.

Αν το MacBook Pro δεν ενεργοποιηθεί ή εκκινηθεί
Δοκιμάστε τις ακόλουθες υποδείξεις με τη σειρά, έως ότου ενεργοποιηθεί ο
υπολογιστής:

Â

Φροντίστε το τροφοδοτικό να είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή και σε παροχή
τροφοδοσίας που λειτουργεί κανονικά. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το
τροφοδοτικό MagSafe 85W που συνοδεύει το MacBook Pro. Αν το τροφοδοτικό
διακόψει τη φόρτιση και δεν βλέπετε να ανάβει η ενδεικτική λυχνία στη σύνδεση
MagSafe όταν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, δοκιμάστε να αποσυνδέσετε
και να επανασυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας ώστε να ασφαλιστεί κατάλληλα ή
δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη παροχή τροφοδοσίας.

background image

58

Κεφάλαιο 4

Πρόβλημα, βρείτε τη λύση

Â

Ελέγξτε αν απαιτείται επαναφόρτιση της μπαταρίας. Πιέστε το μικρό κουμπί στην
αριστερή πλευρά του υπολογιστή σας. Θα πρέπει να δείτε μία έως οκτώ ενδεικτικές
λυχνίες που υποδεικνύουν τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας. Αν υπάρχει μόνο
μία ενδεικτική λυχνία αναμμένη, συνδέστε το τροφοδοτικό για επαναφόρτιση.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες της μπαταρίας, βλ.
σελίδα 59.

Â

Αν το πρόβλημα επιμένει, κλείστε όλα τα ανοιχτά έγγραφα και τερματίστε όλες τις
εφαρμογές. Πατήστε ταυτόχρονα το αριστερό πλήκτρο Shift, το αριστερό πλήκτρο
Option (alt), το αριστερό πλήκτρο Control και το κουμπί τροφοδοσίας (®) για πέντε
δευτερόλεπτα έως ότου γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή, για να επιστρέψετε τον
υπολογιστή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Â

Αν έχετε εγκαταστήσει πρόσφατα επιπλέον μνήμη, βεβαιωθείτε ότι έχει
εγκατασταθεί κατάλληλα και ότι είναι συμβατή με τον υπολογιστή. Ελέγξτε αν η
αφαίρεση και επανεγκατάσταση της παλαιάς μνήμης επιτρέπει την εκκίνηση του
υπολογιστή (βλ. σελίδα 47).

Â

Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας (®) και αμέσως πιέστε παρατεταμένα τα πλήκτρα
Command (x), Option, P και R ταυτόχρονα, έως ότου ακούσετε τον ήχο εκκίνησης
για δεύτερη φορά για να επαναφέρετε την παράμετρο RAM (PRAM).

Â

Αν και πάλι δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του MacBook Pro, βλ. «Μάθετε
περισσότερα, σέρβις και υποστήριξη» στη σελίδα 71 για πληροφορίες επικοινωνίας με
την Apple για σέρβις.

Αν η οθόνη σκοτεινιάσει ξαφνικά ή το MacBook Pro «παγώσει»
Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε το MacBook Pro.

1

Αποσυνδέστε οποιεσδήποτε συσκευές είναι συνδεδεμένες στο MacBook Pro, εκτός
από το τροφοδοτικό.

background image

59

Κεφάλαιο 4

Πρόβλημα, βρείτε τη λύση

2

Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας (®) ώστε να πραγματοποιηθεί επανεκκίνηση του
συστήματος.

3

Φορτίστε την μπαταρία στο 10% τουλάχιστον, πριν συνδέσετε οποιαδήποτε
εξωτερική συσκευή και επιστρέψετε στην εργασία σας.
Για να δείτε το βαθμό φόρτισης της μπαταρίας, κοιτάξτε το εικονίδιο κατάστασης
μπαταρίας (

) στη γραμμή μενού ή δείτε τις ενδεικτικές λυχνίες μπαταρίας στο

αριστερό πλαϊνό του MacBook Pro.

Η οθόνη ενδέχεται να σκοτεινιάσει και αν έχετε ορίσει δυνατότητες εξοικονόμησης
ενέργειας για την μπαταρία.

Αν πιέσετε το κουμπί μπαταρίας και όλες οι ενδεικτικές λυχνίες μπαταρίας
αναβοσβήσουν πέντε φορές γρήγορα
Απαιτείται αντικατάσταση της μπαταρίας. Απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα λιανικής
της Apple ή σε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της Apple.

Αν πιέσετε το κουμπί μπαταρίας και οι ενδεικτικές λυχνίες μπαταρίας
αναβοσβήσουν από αριστερά προς δεξιά και στη συνέχεια από δεξιά προς
αριστερά, πέντε φορές στη σειρά
Η μπαταρία δεν αναγνωρίζεται. Απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα λιανικής της Apple ή
σε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της Apple.

Αν παρουσιαστεί πρόβλημα κατά την εξαγωγή ενός δίσκου
Τερματίστε όλες τις εφαρμογές που ενδέχεται να χρησιμοποιούν το δίσκο και
δοκιμάστε ξανά. Αν αυτό δεν φέρει αποτέλεσμα, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και
αμέσως μετά πιέστε παρατεταμένα το κουμπί επιφάνειας αφής.

background image

60

Κεφάλαιο 4

Πρόβλημα, βρείτε τη λύση