MacBook Pro - Potíže s připojením k Internetu

background image

Potíže s připojením k Internetu

MacBook Pro je vybaven aplikací Průvodce nastavením sítě, která vás provede
nastavením připojení k Internetu. Otevřete Předvolby systému a klikněte na Síť.
Klikněte na tlačítko Průvodce a otevřete Průvodce nastavením sítě.

Máte-li potíže s připojením k Internetu, můžete zkusit nejvhodnější z následujících
řešení nebo můžete použít Síťovou diagnostiku.

Použití Síťové diagnostiky:

1

Vyberte příkaz Apple () > Předvolby systému.

2

Klikněte na Síť a poté na „Průvodce“.

3

Klikněte na položku Diagnostika a otevřete Síťovou diagnostiku.

4

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nepodaří-li se problém vyřešit pomocí Síťové diagnostiky, mohou být potíže na
straně poskytovatele internetových služeb (ISP), k němuž se pokoušíte připojit, na
straně externího zařízení, které používáte pro připojení k ISP, nebo na serveru, ke
kterému se snažíte získat přístup. Zkuste následující kroky.

Připojení k Internetu přes kabelový modem, DSL modem a přes LAN

Přesvědčte se, že jsou všechny kabely modemu pevně zapojené, včetně napájecího
kabelu modemu, kabelu vedoucího z modemu do počítače a kabelu mezi modemem
a zásuvkou ve zdi. Zkontrolujte rovněž kabely a napájení ethernetových rozbočovačů
a směrovačů.

background image

63

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Na několik minut vypněte a znovu zapněte kabelový nebo DSL modem. Někteří
poskytovatelé doporučují odpojit napájecí kabel modemu. Pokud je váš modem
vybaven resetovacím tlačítkem, můžete ho stisknout buď před nebo po vypnutí
a zapnutí hlavního vypínače.

Důležité: 

Pokyny pro modemy nejsou relevantní pro uživatele sítě LAN. Uživatelé

místní sítě mohou být vybaveni rozbočovači, přepínači, směrovači nebo přípojkami,
které uživatelé kabelových a DSL modemů nemají k dispozici. Uživatelé sítě LAN by
měli o pomoc požádat spíše správce sítě než poskytovatele Internetu.

Připojení PPPoE

Pokud se vám nedaří připojit se k poskytovateli Internetu prostřednictvím protokolu
PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet), ujistěte se, že jste do předvoleb sítě
zadali správné údaje.

Kontrola nastavení předvoleb sítě:

1

Vyberte příkaz Apple () > Předvolby systému.

2

Klikněte na Síť.

3

Klikněte na tlačítko Přidat (+) v dolní části seznamu síťových služeb a z místní nabídky
Rozhraní vyberte položku PPPoE.

4

Z místní nabídky Ethernet vyberte Rozhraní služby PPPoE. Pokud se připojujete ke
kabelové síti, vyberte volbu Ethernet. Používáte-li bezdrátovou síť, vyberte volbu Wi-Fi.

5

Klikněte na Vytvořit.

6

Zadejte údaje poskytnuté poskytovatelem služby, jako jsou název účtu, heslo a název
služby PPPoE (vyžaduje-li ho její poskytovatel).

7

Kliknutím na Použít aktivujte svá nastavení.

background image

64

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Síťová připojení

Ujistěte se, že je ethernetový kabel připojen k MacBooku Pro i k síti. Zkontrolujte
rovněž kabely a přívod proudu k ethernetovým rozbočovačům a směrovačům.

Jestliže se připojení k Internetu pokoušejí sdílet dva nebo více počítačů, ujistěte se, že je
řádně nastavena bezdrátová síť. Měli byste zjistit, zda vám ISP poskytuje pouze jednu IP
adresu pro všechny počítače nebo samostatnou IP adresu pro každý počítač v síti.

Máte-li k dispozici jen jednu IP adresu, musíte mít směrovač schopný sdílet připojení
prostřednictvím překladu síťových adres (NAT) neboli maskování IP. Informace ohledně
nastavení naleznete v dokumentaci směrovače, případně se můžete dotázat osoby
odpovědné za nastavení nebo správu vaší sítě. Ke sdílení jedné IP adresy několika
počítači můžete využít airportovou základnu. Informace o použití airportové základny
najdete v Centru nápovědy nebo na webových stránkách podpory k technologii AirPort
na adrese www.apple.com/support/airport.

Nepodaří-li se vyřešit problém pomocí těchto kroků, obraťte se na poskytovatele
Internetu nebo správce sítě.