MacBook Pro - Oprava, obnova nebo přeinstalování softwaru Mac OS X

background image

Oprava, obnova nebo přeinstalování softwaru Mac OS X

Máte-li potíže se softwarem nebo hardwarem ve svém Macu, systém Mac OS X
vám může poskytnout nástroje pro opravu a obnovení, s jejichž pomocí lze některé
problémy odstranit nebo dokonce obnovit původní tovární nastavení softwaru.
Přístup k těmto nástrojům lze získat prostřednictvím aplikace Mac OS X Utility, a to
i tehdy, nedaří-li se počítač řádně spustit.

background image

57

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

V aplikaci Mac OS X Utility lze provádět následující akce:

Â

Obnova softwaru a dat ze zálohy Time Machine.

Â

Přeinstalování systému Mac OS X a aplikací Apple.

Â

Obnovení továrního nastavení počítače vymazáním disku a přeinstalování systému
Mac OS X a aplikací Apple.

Â

Oprava disku počítače pomocí Diskové utility.

Zjistí-li počítač výskyt problému, automaticky otevře aplikaci Mac OS X Utility.
Můžete ji však otevřít i ručně při restartování počítače.

background image

58

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Chcete-li otevřít aplikaci Mac OS X Utility, postupujte takto:

m

Restartujte počítač a držte přitom kombinaci kláves Cmd (x) a R. Zobrazí se panel
Mac OS X Utility.

Některé utility v aplikaci Mac OS X Utility vyžadují přístup k Internetu a k obchodu
Mac App Store. V některých případech bude třeba zajistit připojení počítače
k Internetu přes síť Ethernet nebo Wi-Fi.

Chcete-li se připojit pomocí Wi-Fi, postupujte takto:

1

Vyberte požadovanou síť z nabídky stavu Wi-Fi v pravém horním rohu obrazovky.

2

V případě potřeby zadejte heslo k síti.

Chcete-li se připojit k uzavřené síti, vyberte Připojit se k jiné síti. Zadejte název sítě
a heslo.

Oprava disku pomocí Diskové utility

Máte-li s počítačem potíže nebo zobrazí-li se po jeho spuštění aplikace Mac OS X
Utility, je možné, že bude třeba opravit disk v počítači.

1

Na panelu Mac OS X Utility vyberte volbu Disková utilita a klikněte na Pokračovat.

2

V seznamu vlevo vyberte disk nebo oddíl a pak klikněte na kartu Záchrana.

3

Klikněte na Opravit disk.

Pokud se Diskové utilitě nepodaří disk opravit, zazálohujte co nejvíce informací a poté
postupujte podle pokynů v oddílu „Oprava, obnova nebo přeinstalování softwaru
Mac OS X“ na stránce 56.

background image

59

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Informace o Diskové utilitě a jejích volbách najdete v Centru nápovědy. Také můžete
otevřít Diskovou utilitu (ve složce Utility na Lauchpadu) a vybrat příkaz Nápověda >
Nápověda pro Diskovou utilitu.

Obnovení dat ze zálohy Time Machine

Pokud jste vytvořili zálohu Time Machine, můžete pomocí utility Obnovit vrátit celý
obsah počítače do původního stavu.
Zálohu Time Machine použijte k obnovení dat pouze v počítači, ze kterého záloha
pochází. Chcete-li data přenést do nového počítače, použijte Průvodce přenosem dat
(ve složce Utility na Launchpadu).

1

Je-li záloha uložena na disku Time Capsule, ujistěte se, že jste připojeni k ethernetové
nebo Wi-Fi síti. (Chcete-li se připojit k Wi-Fi síti, postupujte podle pokynů na stránce 58.)

2

Na panelu Mac OS X Utility vyberte volbu Obnovit ze zálohy Time Machine a klikněte
na Pokračovat.

3

Vyberte disk obsahující zálohu Time Machine a poté postupujte podle pokynů na
obrazovce.

Přeinstalování systému Mac OS X a aplikací Apple

Za určitých okolností může být nutné přeinstalovat systém Mac OS X a aplikace
Apple. Vaše soubory a uživatelské nastavení lze při přeinstalování softwaru zachovat.

1

Zkontrolujte, zda je váš MacBook Pro připojen k Internetu přes ethernetovou nebo
Wi-Fi síť. (Chcete-li se připojit k Wi-Fi síti, postupujte podle pokynů na stránce 58.)

2

Na panelu Mac OS X Utility vyberte volbu Znovu nainstalovat Mac OS X a klikněte na
Pokračovat.

3

Na panelu s výzvou k výběru disku vyberte aktuální disk Mac OS X (ve většině případů
jde o jediný dostupný disk).

background image

60

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

4

Chcete-li vybrat volitelný software nebo zrušit jeho výběr, klikněte na Vlastní.

5

Klikněte na Instalovat.

Mac OS X můžete nainstalovat bez smazání disku, čímž zachováte stávající soubory
a nastavení, nebo můžete nejprve smazat disk a tím i všechna svá data a připravit
počítač pro přeinstalování systému Mac OS X a aplikací Apple.

Po instalaci systému Mac OS X můžete přejít do obchodu Mac App Store a znovu si
stáhnout své aplikace Apple.

Důležité: 

Společnost Apple doporučuje před obnovením softwaru vytvořit zálohu

dat na disku. Společnost Apple nenese žádnou odpovědnost za ztracená data.

Obnovení továrního nastavení počítače

Obnovíte-li tovární nastavení počítače, vymažete tím veškerý obsah počítače (vaše
uživatelské účty, nastavení sítě a všechny vaše soubory a složky). Před obnovením
vytvořte zálohu všech souborů, které chcete zachovat – zkopírujte je na jiný disk.
Poznamenejte si nastavení sítě v předvolbách Síť, abyste se po přeinstalování systému
Mac OS X mohli snadno znovu připojit.

1

Zkontrolujte, zda jste připojeni k Internetu přes ethernetovou nebo Wi-Fi síť.
(Chcete-li se připojit k Wi-Fi síti, postupujte podle pokynů na stránce 58.)

2

Na panelu Mac OS X Utility vyberte volbu Disková utilita a klikněte na Pokračovat.

3

V seznamu vlevo vyberte požadovaný disk a pak klikněte na panel Smazat.

4

Z místní nabídky Formát vyberte položku Mac OS rozšířený (žurnálovaný), zadejte
název disku a klikněte na Smazat.

5

Po smazání disku vyberte volbu Disková utilita > Ukončit Diskovou utilitu.

background image

61

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

6

Na panelu Mac OS X Utility vyberte volbu Znovu nainstalovat Mac OS X a klikněte
na Pokračovat.

7

Proveďte novou instalaci systému Mac OS X a aplikací Apple podle pokynů instalátoru
Mac OS X.

Po obnovení systému Mac OS X a svých aplikací Apple můžete obnovit požadovanou
část ostatních dat a aplikací ze zálohy Time Machine.