MacBook Pro - Důležité bezpečnostní informace

background image

Důležité bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ: 

Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést ke vzniku

požáru, k úrazu elektrickým proudem nebo jinému úrazu či škodě.

Vestavěná baterie Baterii z MacBooku Pro nevyjímejte. Výměnu baterie byste měli
svěřit výlučně poskytovateli servisu autorizovanému společností Apple. Pokud vám
MacBook Pro upadne na zem nebo vykazuje-li známky nárazu, deformace nebo jiného
poškození, přestaňte s ním pracovat. Nevystavujte svůj MacBook Pro kontaktu se zdroji
tepla, jako jsou radiátory a krby, kde může teplota prostředí přesáhnout 100 °C.

Správná manipulace I při běžném používání se může MacBook Pro zespodu značně
zahřát. MacBook Pro splňuje teplotní limity pro uživatelům přístupné povrchy, jak
je definuje norma „International Standard for Safety of Information Technology
Equipment“ (IEC 60950-1).

background image

71

Kapitola 5

Důležité informace na závěr

Chcete-li počítač používat bezpečným způsobem a omezit nebezpečí popálení,
postupujte podle následujících pokynů:

Â

MacBook Pro umístěte na stabilní pracovní plochu umožňující dostatečnou cirkulaci
vzduchu v prostoru pod počítačem a v jeho bezprostředním okolí.

Â

Nepokládejte jej na polštář ani jiný měkký materiál, protože tím můžete zablokovat
větrací otvory.

Â

Pokud je MacBook Pro zapnutý, nikdy nepokládejte na jeho klávesnici žádné
předměty.

Â

Nezasouvejte předměty do ventilačních otvorů.

Â

Máte-li MacBook Pro položený na klíně a cítíte, že se začíná nepříjemně zahřívat,
přesuňte jej na stabilní pracovní plochu.

Voda a vlhká prostředí Udržujte MacBook Pro mimo dosah zdrojů kapalin, jako
jsou nápoje, umyvadla, vany, sprchové kouty a podobně. Chraňte MacBook Pro před
vlhkem a vlhkým počasím – deštěm, sněhem a mlhou.

85W síťový adaptér MagSafe Používejte pouze síťový adaptér dodaný s MacBookem
Pro nebo adaptér, který je s tímto produktem kompatibilní a je schválen společností
Apple. Před zapojením adaptéru do zásuvky se ujistěte, že je zástrčka nebo kabel
adaptéru úplně na svém místě.

Při běžném používání se může síťový adaptér silně zahřát. Síťový adaptér MagSafe
vyhovuje teplotním limitům pro uživatelsky přístupné povrchy definovaným v normě
„International Standard for Safety of Information Technology Equipment“ (IEC 60950-1).

background image

72

Kapitola 5

Důležité informace na závěr

Chcete-li předejít přehřátí síťového adaptéru a omezit nebezpečí popálení, postupujte
podle následujících pokynů:

Â

Zapojte síťový adaptér přímo do zásuvky.

Konektor MagSafe

Zástrčka

Síťový adaptér MagSafe

Â

Pokud používáte síťovou šňůru, uložte síťový adaptér na dobře větrané místo na
pracovním stole nebo na podlaze.

Konektor MagSafe

Síťový adaptér MagSafe

Síťová šňůra

background image

73

Kapitola 5

Důležité informace na závěr

Nastane-li některá z následujících podmínek, odpojte síťový adaptér a všechny
ostatní kabely:

Â

Chcete přidat paměť nebo vyměnit pevný disk.

Â

Chcete vyčistit kryt počítače (vždy dodržujte doporučený postup popsaný na
stránce 76)

Â

Pozorujete roztřepení nebo jiné poškození napájecího kabelu nebo zástrčky.

Â

MacBook Pro nebo síťový adaptér byl vystaven dešti, nadměrné vlhkosti nebo
dovnitř vnikla kapalina.

Â

MacBook Pro nebo síťový adaptér spadl na zem, jeho kryt byl poškozen nebo máte
podezření, že je nutný servis nebo oprava.

Síťové rozhraní MagSafe obsahuje magnet, který může způsobit smazání dat
z kreditní karty, iPodu nebo jiného zařízení. V zájmu ochrany svých dat neumisťujte
tyto nebo jiné magneticky citlivé materiály nebo zařízení do vzdálenosti menší než
25 mm od tohoto rozhraní.

Proniknou-li do napájecího rozhraní nečistoty, odstraňte je jemně pomocí suché
bavlněné vatové tyčinky.

Elektrické parametry adaptéru MagSafe:

Â

Frekvence: 50 až 60 Hz, jednofázový proud

Â

Síťové napětí: 100 až 240 V

Â

Výstupní napětí: 18,5 V, stejnosměrné, 4,6 A

background image

74

Kapitola 5

Důležité informace na závěr

Poškození sluchu Používáte-li sluchátka při vysoké úrovni hlasitosti, může dojít
k trvalé ztrátě nebo poškození sluchu. Postupem času si na vyšší hlasitost zvyknete
a bude vám připadat normální, přesto může škodit vašemu sluchu. Vyskytne-li se
u vás zvonění v uších nebo vnímáte-li běžný hovor méně zřetelně, přestaňte sluchátka
používat a nechte si vyšetřit sluch. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je doba, po níž
dojde k poškození sluchu. ORL specialisté doporučují pro ochranu sluchu následující:

Â

Omezte čas, po který používáte sluchátka při vysoké hlasitosti.

Â

Nezvyšujte hlasitost pro odblokování hluku z okolí.

Â

Pokud neslyšíte řeč lidí ve vašem okolí, snižte hlasitost.

Vysoce rizikové činnosti Tento počítač není určen k použití v provozech jaderných
elektráren, v navigačních ani komunikačních systémech letadel, v systémech řízení
letového provozu ani v jiných oblastech, kde by selhání počítače mohlo zapříčinit
smrt či úraz osob, případně závažné poškození životního prostředí.

Informace o laserech integrovaných do jednotek optických disků

VAROVÁNÍ: 

Úpravy zařízení nebo postupy jiné, než stanovuje příručka vašeho

příslušenství, mohou vést k expozici nebezpečnému záření.

Optická disková jednotka počítače obsahuje laser, který je za normálních podmínek
použití bezpečný, avšak v případě demontáže může poškodit váš zrak. V zájmu
svého bezpečí proto opravy tohoto vybavení svěřte výhradně poskytovateli servisu
autorizovanému společností Apple.

background image

75

Kapitola 5

Důležité informace na závěr